OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sukcesywną dostawę koagulantu do usuwania siarkowodoru z zagnitych ścieków na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia został podzielony na (2) dwa zadania.
Koagulant ma na celu
 eliminację siarkowodoru rozpuszczonego w ściekach
 eliminację korozyjnego charakteru ścieków – korozja siarczanowa
 usuwanie siarkowodoru
Dostawy będą realizowane w terminie do 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań) do wskazanej przepompowni przez Zamawiającego. Miejsce znajdowania się przepompowni przedstawia załącznik nr 6 do specyfikacji.
Przedmiot zamówienia podzielono na (2) dwa zadania . Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1
 Chlorek żelaza – 24 tony
Postać – ciemnobrązowy roztwór
Skład chemiczny:
• Fe całkowite – min 10,5±0,5%
• NO3 – 0,0 – 2,5%
• Gęstość w kg/m3 – (20ºC) 1300±50
• pH – poniżej 1
Ze względu na stabilność produktu rekomendowana temp. przechowywania powyżej (-10ºC)

Zadanie nr 2
 Azotan magnezu – 219 ton
Postać – ciemnobrązowy roztwór
Skład chemiczny:
• Fe całkowite % – 1,5±0,5%
• NO3-% – 31,0 ÷33,0
• Gęstość w kg/m3 – (20ºC) 1250
• pH – poniżej 1
Ze względu na stabilność produktu rekomendowana temp. przechowywania powyżej (-20ºC)

Zamawiający, zastrzega, że:
 ilość określona w danej grupie materiałów może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, zmiana ilości nie wpływa na cenę jednostkową

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na końcu ogłoszenia .

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
24312122-5 – chlorek żelazowy
24313400-5 – azotany

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2012r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1) jest niezgodną z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2) wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Pzp

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert :

Cena – 100 pkt

Sposób obliczenia ceny znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 14.10.2011 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 14.10.2011 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.11.2011 r.

Prezes
Marek Starczyk
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14/10/2011 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 12/11/2011
 • Znak sprawy: TU-PN-03-11

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę