OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sukcesywną dostawę chemii technologicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp.z o.o.

Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań).

Przedmiot zamówienia podzielono na (5) pięć zadań . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1
1.Polimer kationowy – 13,5 tony
•ZETAG 8165 lub FLOPAM FO 4490SSH lub OPTIFLOC 8398 , lub inny którego przydatność została potwierdzona w testach laboratoryjnych i technicznych.
•dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko
Wykonawcy

Zadanie nr 2
2.Wapno palone wysokoreaktywne mielone – 50 ton

•dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko
Wykonawcy

Zadanie nr 3
3.Koagulant żelazowy – 120 ton

•zawartość minimalna Fe+3 11,5% wag. , temperatura pracy (gwarantowana stabilność w stanie ciekłym) od -30oC do +40oC , produkt nie może zawierać metali ciężkich w ilościach nie przekraczających kadm -1mg/l , cynk- 5 mg/l , ołów – 0,5mg/l , nikiel – 25 mg/l , miedź – 0,5 mg/l , chrom +6 – 1 mg/l , substancji nierozpuszczonych w wodzie do 0,1% oraz wolnego kwasu w roztworze do 1% (np.PIX 113)
•dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko
Wykonawcy

Zadanie nr 4
3.Wodorotlenek sodu 30% r-r – 160 ton

•atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
•do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości,
•jednorazowa dostawa cysterną w ilości około 17 ton
•dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy

Zadanie nr 5
5.Chlorek poliglinowy – PAX XL – 19H – 25 ton

 Al2O3 23,6±0,6%
 Al.+3 12,5±0,3%
 Chlorki (Cl-) 9,0±2,0%
 Zasadowość 85,0±5%
 pH 3,5±0,4
 Gęstość w kg/m3 (20ºC) 1350±40
 Lepkość (20ºC) ok.20 mPas
 Stężenie 18-41%

•atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
•do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości,
•jednorazowa dostawa cysterną w ilości około 8 ton
•dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy

Kody CPV:
24542000-5 – Polimer kationowy
24921210-7 – Wapno palone
24313125-3 – Koagulant żelazowy /siarczan żelazowy/
24311520-8 – Wodorotlenek sodu
24312123-2 – Chlorek poliglinowy

Dodatkowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na końcu ogłoszenia.

Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia
od 01.04.2012 – 31.03.2013r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5.Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6.Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1)jest niezgodna z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2)wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Pzp

7.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 16.03.2012 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 16.03.2012 r., o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

PREZES
Marek Starczyk
________________________________
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16/03/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 14/04/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-01-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę