OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań.

Zadanie nr 1 – armatura naprawcza z żeliwa sferoidalnego
i stali nierdzewnej, hydranty nadziemne,
podziemne i skrzynki do hydrantów
Zadanie nr 2 – włazy i wpusty żeliwne
Zadanie nr 3 – produkty betonowe
Zadanie nr 4 – rury PVC i PE kształtki
Zadanie nr 5 – zasuwy, opaski do nawiercania, zasuwy
do przyłącz domowych, obudowy do zasuw,
kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania.

Nazwa / kod CPV ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień

44470000-5 – armatura naprawcza z żeliwa sferoidalnego
i stali nierdzewnej, hydranty nadziemne,
podziemne i skrzynki do hydrantów
44470000-5 – włazy i wpusty żeliwne
44114200-4 – produkty betonowe
44163000-0 – rury PVC i PE kształtki
44470000-5 – zasuwy, opaski do nawiercania, zasuwy
do przyłącz domowych, obudowy do zasuw,
kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy
potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz
dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.
•W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1
Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące
dokumenty:
-Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób
fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej
specyfikacji)
– Dokumenty potwierdzające posiadanie
uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
– Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek
US oraz ZUS.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się
wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień
publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi
na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 1, 2 , 3 , 4
Cena – 100 pkt

Kryteria oceny oferty dotyczącej zadania nr 5
Cena – 50 pkt
Ilość źródeł zaopatrzenia – 40 pkt
Gwarancja – 10 pkt
Ogółem – 100 pkt

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 06.06.2012 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 06.06.2012 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu składania ofert.

Prezes
Marek Starczyk
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06/06/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 05/07/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-04-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę