OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na potrzebę wykonana kanalizacji sanitarnej na ulicy –Lompy-Zielona

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania.

Zadanie nr 1
studzienki betonowe o średnicy fi 1200, fi 1500
• studzienki szczelne typu BS lub P.V. Prefabet wykonane z betonu szczelnego klasy min C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwość <6% i mrozoodporność F-150z wyprofilowaną kinetą • elementy studzienek łączone za pomocą uszczelek • kręgi wyposażone w stopnie włazowe wg PN-EN 13101 • króćce połączeniowe wykonane w nawierconych otworach na etapie produkcji • włazy żeliwne fi 600 typ ciężki klasy D400 z wypełnieniem betonowym • pierścienie wyrównawcze o wysokości 60, 80, 100 z betonu klasy C35/45 • wysokości studzienek według załącznika nr 1/a Zadanie nr 2 rury i kształtki dwuścienne z polipropylenu (PP) • rura z polipropylenu (PP) kielichowe łączone za pomocą uszczelki gumowej EPDM zgodnej z normą PN-EN 681 o sztywności obwodowej min SN 8, wykonane zgodnie z norma PN-EN 13476 typ X Stream, K2, Ultra Cor lub równoważne o średnicach 800-200, preferowany kolor czarny • studzienki kanalizacyjne nie włazowe PVC fi 400 - rura wznosząca gładka do studzienek kanalizacyjnych PVC fi 400 - właz z teleskopem 40T - manszeta rury i kształtki przeznaczone do sieci kanalizacji bezciśnieniowej; połączenia kielichowe na uszczelkę; • rura PVC fi 160 x 4,7, SDR 34 klasa S • rura PVC fi 200 x 5,9 SDR 34 klasa S • rura PVC fi 250 x 7,3 SDR 34 klasa S studzienki włazowe fi 1000, która składa się z trzech elementów wykonanych z PE; • kineta (podstawa studni) • pierścień dystansowy (komin studzienki) • stożek (zmniejsza średnicę studzienki z 1,0m do 0,63, tak aby można było zamontować zwieńczenie) • pierścień odciążający • właz kanałowy typu ciężkiego klasy D400 rury i kształtki do przesyłu wody pitnej, połączenia kielichowe na uszczelkę - rura ciśnieniowa z kielichem i uszczelką wargową PVC fi 90 x 4,3 PN 10 L-6000 - rura ciśnieniowa z kielichem i uszczelką wargową PVC fi 110 x 4,2 PN 10 L-6000 - rura ciśnieniowa z kielichem i uszczelką wargową PVC fi 160 x 6,2 PN 10 L-6000 - rura ciśnieniowa z kielichem i uszczelką wargową PVC fi 225 x 8,6 PN 10 L-6000 Dotyczy dwóch zadań Inne, ważne informacje z punktu widzenia prowadzonego postępowania przetargowego: • dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub na piśmie, w terminie : - do 7 dni zadanie nr 1 od dnia założenia zapotrzebowania - do 3 dni zadanie nr 2 od dnia założenia zapotrzebowania • dostawca dostarczy towar własnym transportem • karty gwarancyjne ( z co najmniej 3 letnią gwarancją) • oferowany materiał powinien posiadać Deklarację Zgodności, Aprobatę Techniczną, i Atest Państwowego Zakładu Higieny • certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 • w przypadku wad w materiałach dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad w materiałach do 14 dni od jego zwrotu Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 44114200-4 – produkty betonowe 44163000-0 – rury PVC, PP i PE kształtki Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne zadania. V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30.06.2014 r. VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji)  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 1, 2 Cena - 100 pkt X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 11.09.2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wolności 15 49-300 Brzeg Sekretariat XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 11.09.2012 r..o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej) 49-300 Brzeg XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu składania ofert. Marek Starczyk Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11/09/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 10/10/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-07-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę