OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Sprzedaż nieruchomości obejmującej działkę położoną w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego – II – gi pisemny przetarg nieograniczony

1. Położenie nieruchomości – Brzeg, ul. Wyszyńskiego

2. Oznaczenie nieruchomości – nieruchomość obejmuje działkę niezabudowaną nr 693, o po-wierzchni 0,122 ha, arkusz mapy 10, Obręb centrum Miasto Brzeg przy ul. Wyszyńskiego za-pisana w ewidencji gruntów poz. rej. G44 prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Brzegu, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr 7392

3. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowiąca działkę niezabudowaną nr 693 jest zlokalizowana w Brzegu u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Wileńskiej. W otoczeniu zlokalizowany jest były zakład cukrowniczy „CUKROGAL”, zabudowa obiektów gospodarczych PWiK a wzdłuż ulicy Wileńskiej zabudowa bu-dynków jednorodzinnych. W planie zagospodarowania z oznaczeniem MN – usługi z towarzyszącym mieszkalnictwem i zielenią. Teren w pełni uzbrojony – wjazd na działkę z ulicy Wyszyńskiego.

4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5. Forma zbycia – pisemny przetarg nieograniczony

6. Informacja o cenie wywoławczej

Cena wywoławcza – 94 672,00 (wraz z podatkiem VAT)

7. Miejsce i termin przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2007 r. o godz. 12:00 w siedzibie Sprzedającego – świetlica, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

8. Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pełną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego w Brzegu” najpóźniej do godz. 11:00 w dniu 11.06.2007 r. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodo-ciągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg:
 wniosą wadium w terminie i wysokości określonych w pkt. 9 ogłoszenia
 dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu dołącza się do oferty
 przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu peł-nomocnictwa

9. Wadium

Wadium wynosi 4 700,00 zł. i wnoszone jest w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy BPH S.A. O/Brzeg nr 10 1060 0076 0000 3310 0003 5168. Wadium należy wpłacić do dnia 06.06.2007 r. do godz. 12:00.

Uwagi:
Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończe-nia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium przepada.

10. Oferta powinna zawierać:

 imię, nazwisko, adres i NIP jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna lub nazwę i sie-dzibę, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot, a także aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru ( dopuszcza się złożenie kopii – za potwierdzeniem z oryginałem)
 datę złożenia oferty
 oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warun-ki bez zastrzeżeń
 przedmiot oferty
 oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty
 dowód wniesienia wadium

11. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Sprzedającego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczysto – księgowe.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.

Wszyscy uczestnicy, którzy złożą oferty o wynikach przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kontakt w sprawie przetargu:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00
 p. Jadwiga Warpas tel. /077/ 416 22 44 wew. 109
faks /077/ 416 31 53

Prezes PWiK w Brzegu Sp. z o.o.
Marek Starczyk

Zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły biurowe
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11/06/2007 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4700 PLN.
 • Termin związania ofertą:
 • Znak sprawy: TU-S-02-07

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę