OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont Podziemi Budynku Krat OB 1A Oczyszczalni Ścieków w Brzegu

Brzeg, dnia 20.09.2017r.

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.,

UL.WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG

OGŁASZA PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

 

„Remont Podziemi Budynku Krat OB. 1A Oczyszczalni Ścieków w Brzegu”

Nr postepowania : TU-PN-03-2017

 

 1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem stropu łapacza piasku w budynku krat nr 1A na Oczyszczalni ścieków w Brzegu przy ul. Oławskiej 30, dz. Nr 159/3, województwo opolskie, gmina Brzeg.

Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych służących podniesienia walorów konstrukcyjnych i

użytkowych oraz izolacyjności przeciwwodnej i zwiększenia odporności zbiornika na związki chemiczne.

Kody  CPV:

Główny przedmiot:

45400000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe  przedmioty:

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

2. Termin złożenia ofert  – 04.10.2017r. do godz. 1200

3. Otwarcie ofert –   04.10.2017r.o  godz. 1230

4. Okres realizacji od podpisania umowy maksymalnie  do 8 tygodni .

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki z art..22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ustawy prawo zamówień publicznych(za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w

art.24 ust.1 pkt 13 lit.d, oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo

wymienione w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d

6. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

7. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w dziale TU   ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

8. Formularze można odebrać osobiście, lub pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM                   WAGA

 1. CENA                                80
 2. GWARANCJA JAKOŚCI   10
 3. TERMIN WYKONANIA     10

W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie

ze wzorem

Liczba punktów oferty = (cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 80 pkt.

 

W kryterium 2 – GWARANCJA JAKOŚCI – ofertom przedstawionym przez Wykonawców zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:

5 lat gwarancji – 0 pkt

6 lat gwarancji – 2 pkt

7 lat gwarancji – 4 pkt

8 lat gwarancji – 6 pkt

9 lat gwarancji – 8 pkt

10 lat gwarancji – 10 pkt

UWAGA:

1)W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 10 lat do oceny zostanie przyjęte 10 lat okres

gwarancji;

2)Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 5 lat.

3)Termin gwarancji należy podać w pełnych latach.

 

W kryterium 3 – TERMIN WYKONANIA-ofertom przedstawionym przez Wykonawców zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem:

4 tygodnie      – 10 pkt

5 tygodni      – 7,5 pkt

6 tygodni      – 5 pkt

7 tygodni     – 2,5 pkt

8 tygodni     – 0 pkt

 

UWAGA:

1)W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania krótszy niż 4 tygodnie to  do oceny

zostanie przyjęty okres  4 tygodni ;

2)Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla terminu wykonania wynosi 4 tygodnie.

3)Termin wykonania  należy podać w pełnych tygodniach.

Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2.  nr 3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów

10. Miejsce złożenia ofert –  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu spółka z o.o.,ul. Wolności 15,     49-300 Brzeg –   Sekretariat od godz. 700 do 1500

11. Miejsce otwarcia ofert Dział TU ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

12. Termin związania z ofertą – 30 dni

13. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

14. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

15. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 7 000,00 PLN

 

Zatwierdził:

Artur Stecuła  – PREZES

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 04/10/2017 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04/10/2017 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 02.11.2017
 • Znak sprawy: TU-PN-03-2017

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę