OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Remont konstrukcji betonowych jednego osadnika wstępnego na oczyszczalni ścieków w Brzegu

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Roboty remontowe konstrukcji betonowych jednego osadnika wstępnego , w tym naprawa powłok ochronnych wewnętrznych betonów, doszczelnienie spękań konstrukcji i remont bieżni jezdnej korony zbiornika. Zakres szczegółowy prac, technologia wykonania i rodzaj użytych materiałów – po stronie Wykonawcy( opis j.w. z kartami charakterystyk i atestami dołączony do dokumentacji przetargowej). Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60-ciu miesięcy na stan techniczny konstrukcji betonowych, powłok i bieżni remontowanego osadnika. Charakter zgarnianych osadów: osad wstępny z dużą zawartością frakcji mineralnych – piasku.
Wymiary zbiornika(zbliżone) – zbiornik żelbetowy cylindryczny z dnem stożkowym:
-średnica zbiornika 24,0m
-wysokość całkowita ściany bocznej 3,3m
-średnica leja osadowego 4,5m.
Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację konstrukcyjną osadnika, umożliwia wizję lokalną /opróżniony osadnik / w terminie 24-27.08.2012 .
Dodatkowe wymagania:
1. Gwarancja na wykonane zadanie minimum 60 miesięcy. Przed upływem okresu gwarancji na żądanie użytkownika obiektu Wykonawca stawi się w wyznaczonym terminie do przeglądu gwarancyjnego na opróżnionym obiekcie osadnika i wykona w czasie maksymalnym 3 tygodni od przeglądu niezbędnych napraw (przeglądy min. w okresie ok. połowy czasu gwarancyjnego i przed upływem okresu gwarancji).
2. Wykonawca bazując na swoim doświadczeniu uwzględni przy wycenie zadania całość niezbędnych prac koniecznych do przeprowadzenia remontu konstrukcji betonowej osadnika.
3. Czas wykonywanych prac maksymalnie do 5-ciu tygodni od daty przekazania do robót opróżnionego zbiornika – Wykonawca o terminie rozpoczęcia prac uprzedzi użytkownika na 2 tygodnie przed tym terminem.
4. Ostateczny termin wykonania prac remontowych do końca listopada 2012 roku.
5. Od oferenta wymagane są referencje z min. dwóch podobnych prac remontowych na obiektach kubaturowych betonowych oczyszczalni ścieków w przeciągu ostatnich pięciu lat.
6. Wykonawca odpowiadać będzie za właściwą (bezpieczną ) organizację prac remontowych na przekazanym protokolarnie terenie budowy.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45442120-4 –Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2012r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1) jest niezgodna z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2) wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.
VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII . Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena 100% = 100 pkt

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 04.09.2012 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 04.09.2012 r. , o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Biurowiec na bazie magazynowo-transportowej Zamawiającego
ul. Wyszyńskiego 31
49-300 Brzeg

VIII. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 03.10.2012r.

Szczegółowy opis wykonania w/w zadania znajduje się w siwz załączonej do ogłoszenia

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04/09/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 03/11/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-05-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę