OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i modernizacja komory zasuw i pompowni na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o

Przedmiot zamówienia obejmuje:
 Zaprojektowanie i wykonanie orurowania i armatury komory w zbiorniku magazynowym wody czystej oraz orurowania i armatury w budynku pompowni na SUW w Brzegu wraz z demontażem starych układów.
Roboty objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić tak, aby możliwa była ciągła eksploatacja istniejącego układu.

 Dokładny opis przedmiotu zamówienia opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do siwz

Wspólny Słownik Zamówień:

71.32.00-00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
45.25.21.20-5 – roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody,
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28.02.2011 r., z zastrzeżeniem konieczności wykonania prac modernizacyjnych w komorze zasuw do 31.12.2010 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu orurowania komory przy zbiorniku magazynowym wody czystej (o pojemności co najmniej 1400 m3) na terenie czynnej stacji uzdatniania wody o wydajności dobowej minimum Q = 24 tys. m3/dobę, bez konieczności przerywania procesów technologicznych.
Wymaga się by zakres prac wykonanych obejmował:
– dostawę, montaż i spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej o średnicy minimum DN 500,
– dostawę i montaż armatury o średnicy minimum DN 500.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie w/w prace były wykonane na jednym obiekcie (Stacji Uzdatniania Wody).
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:
1) Specjalista 1 – Kierownik robót instalacji sanitarnych – niniejsza osoba winna posiadać kwalifikacje:
Osoba posiadająca doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu inżynierii sanitarnej, w tym doświadczenia na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy obiektów technologicznych: przy budowie lub modernizacji obiektów na stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 24.000 m3/dobę; posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
2) Specjalista 2 – Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – niniejsza osoba winna posiadać kwalifikacje:
Osoba posiadająca doświadczenie w robotach z zakresu konstrukcyjno – budowlanego; posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów.
3) Specjalista 3 – Projektant branży instalacji sanitarnych- niniejsza osoba winna posiadać kwalifikacje:
Osoba posiadająca doświadczenie w robotach z zakresu instalacji sanitarnych, w tym doświadczenia w projektowaniu obiektów technologicznych tj. obiektów na stacji uzdatniania wody o wydajności minimum 24.000 m3/dobę; posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji specjalisty nr 1 i 3.
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia znajdowali się w następującej sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) Posiadali środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN lub posiadali zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 500.000,00 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek.
Informacja potwierdzająca posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, nie może być wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2) Posiadali ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.200.000 PLN.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca ma obowiązek dostarczenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
7. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
8. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
9. Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1) jest niezgodną z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2) wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Pzp
10. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

Wymagania dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium.
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
24.000,00 PLN
słownie: dwadzieścia cztery tysiące 00/100 złotych.

2. Forma wadium.
1) Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: Zamawiającego: ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją „wadium – zaprojektowanie i modernizacja komory zasuw i pompowni na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez u.p.z.p formach należy złożyć: oryginał wraz z oryginałem oferty, kopie wraz z kopią oferty.

4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw; chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert – cena – 100

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 20.07.2010 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 20.07.2010 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20/07/2010 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 18/08/2010
 • Znak sprawy: TU-PN-06-10

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę