OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa koagulantu na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o

Koagulant ma na celu
 eliminację siarkowodoru rozpuszczonego w ściekach
 eliminację korozyjnego charakteru ścieków – korozja siarczanowa
 usuwanie siarkowodoru
Dostawy będą realizowane w terminie do 2 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań) do wskazanej przepompowni przez Zamawiającego. Miejsce znajdowania się przepompowni przedstawia załącznik nr 6 do specyfikacji.
Przedmiot zamówienia podzielono na (3) trzy zadania . Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1

 Chlorek żelaza – 32 tony

Postać – ciemnobrązowy roztwór
Skład chemiczny:
• Fe całkowite – min 10,5±0,5%
• NO3 – 0,0 – 2,5%
• Gęstość w kg/m3 – (20ºC) 1300±50
• pH – poniżej 1
Ze względu na stabilność produktu rekomendowana temp. przechowywania powyżej (-10ºC)

Zadanie nr 2
 Azotan magnezu – 110 ton
Postać – ciemnobrązowy roztwór
Skład chemiczny:
• Fe całkowite % – 1,5±0,5%
• NO3-% – 31,0 ÷33,0
• Gęstość w kg/m3 – (20ºC) 1250
• pH – poniżej 1
Ze względu na stabilność produktu rekomendowana temp. przechowywania powyżej (-20ºC)

Zadanie nr 3
 Azotan magnezu, Chlorek żelaza /mieszanina/ – 110 ton
Postać – ciemnobrązowy roztwór
Skład chemiczny:
• Fe całkowite – 5,0±0,5%
• NO3-% – 17,0± 1,5
• Gęstość w kg/m3 – (20ºC) 1300±50
• pH – poniżej 1
Ze względu na stabilność produktu rekomendowana temp. przechowywania powyżej (-10ºC)

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
24312122-5 – chlorek żelazowy
24313400-5 – azotany

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 2011-09-30

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1) jest niezgodną z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2) wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Pzp

7.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
A.4)Pozostałe dokumenty wymienione w B,C,D

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS.

C. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

C.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

C.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(B.1, B.3) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

D. Inne dokumenty:

D.1) Świadectwo dostawy, charakterystyka produktu – dotyczy wszystkich zadań

E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

E.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.4) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
E.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem \”za zgodność z oryginałem\”. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
E.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty
E.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
E.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
E.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

Inne dokumenty:

1) Świadectwo dostawy, charakterystyka produktu – dotyczy wszystkich zadań

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert – cena -100

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać do dnia: 01.09.2010 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

2. Oferty zostaną otwarte dnia: 01.09.2010 r. , o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej Zamawiającego
ul. Wyszyńskiego 31
49-300 Brzeg

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01/09/2010 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30/09/2010
 • Znak sprawy: TU-PN-07-10

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę