OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa chemii technologicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań).

Przedmiot zamówienia podzielono na (3) trzy zadania . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.
Zadanie nr 1
1. Polimer kationowy – 12 ton

• ZETAG 8165, FLOPAM FO 4490SSH lub inne równoważne ( za równoważne należy przyjąć równie skuteczne w procesie odwadniania osadu przy takich samych wagowych zużyciach), przydatność powyższych polimerów została potwierdzona w testach laboratoryjnych i technicznych.
• dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko
Wykonawcy
Zadanie nr 2
2. Wapno palone wysokoreaktywne mielone – 50 ton

• dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana, dostawa na koszt i ryzyko
Wykonawcy

Zadanie nr 3
3. Wodorotlenek sodu 30% r-r – 190 ton

• dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
• do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości oraz atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej
• jednorazowa dostawa cysternąw ilości około 17 ton

Dodatkowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
 w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
24542000-5
24921210-7
24311520-8

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31.03.2012 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji)
 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.03.2011 r. do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 22.03.2011 r., o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg
Szczegółowy opis wraz z załącznikami znajduje się poniżej \”siwz\”

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22/03/2011 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 20/04/2011
 • Znak sprawy: TU-PN-01-11

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę