OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach w gminie Olszanka w celu uzyskania wymaganej jakości wody zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Zamawiającego.

Przedmiot zmówienia należy wykonać zgodnie z wielobranżowym projektem wykonawczym remontu i modernizacji SUW.
Projekt obejmuje remont i modernizację następujących układów na ciągu technologicznym uzdatniania wody:
• Układ koagulacji – budynek chemiczny
• Układ filtracji – budynek klarowników i filtrów
• Układ płukania filtrów – budynek pompowni

Szczegółowy zakres robót został opisany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Kody CPV:
45.00.00.00-7 – roboty budowlane
45.25.21.26-7 – zakłady uzdatniania wody pitnej
45.25.99.00-6 – modernizacja zakładów

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 2008-07-18 o godzinie 14:05 i zostało opublikowane w dniu
2008-07-18 o godzinie 14:05 (numer ogłoszenia 165241-2008).

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11/08/2008 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 09/09/2008
 • Znak sprawy: nr2000_PL_16_P_PE_022-08

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę