OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Przebudowa kotłowni na SUW w Gierszowicach

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnych pomp ciepła wraz z instalacjami oraz przebudowa istniejącego pomieszczenia kotłowni na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach

Kod CPV
główny przedmiot:
71.32.00-00-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45.33.11.10-3 – pompy ciepła – technologia

dodatkowe przedmioty:
45.32.10.00-3 – izolacja cieplna
45.33.00.00-9 – hydraulika i roboty sanitarne
45.31.00.00-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne
71.24.80.00-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07/10/2009 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5250 PLN.
 • Termin związania ofertą: 05/11/2009
 • Znak sprawy: TU-PN-04-09

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę