OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowa budynku biurowego przy ul. Wolności 15 w Brzegu”

 

Brzeg, dnia  30.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. ,

 

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463,

 

faks 077 4163153.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa budynku biurowego przy

 

          ul. Wolności 15 w Brzegu” nr sprawy: TU-PN-03-14

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa budynku biurowego przy ul. Wolności 15 w Brzegu”

 

Zakres przedmiotu zamówienia:

 

·         ocieplenie polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu nowych ociepleń ścian piwnicznych oraz wykonaniu nowego ocieplenia dachu,

 

·    przebudowa wiatrołapów, polegająca na częściowej rozbiórce istniejących i wykonaniu w tym miejscu nowych,

 

·         przebudowa schodów zewnętrznych, małej architektury, likwidacja pochylni dla osób niepełnosprawnych polegająca na wykonaniu nowych schodów zewnętrznych, podnośnika z platformą dla osób niepełnosprawnych i nowych elementów małej architektury,

 

·         podwyższenie i przebudowa dachu polegające na wykonaniu nowego,

 

·         częściowa przebudowa elewacji połączona z dachem, elewacja będzie tworzyć z dachem jedną całość,

 

·       modernizacja wentylacji polegająca na jej przebudowie i rozbudowie o kanały wentylacyjne i wspomaganie mechaniczne, klimatyzacja dodana zostanie w wybranych pomieszczeniach,

 

·         rozbudowa instalacji elektrycznej polegająca na doprowadzeniu zasilania do elementów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, żaluzji zewnętrznych i do podnośnika pionowego z platformą dla osób niepełnosprawnych oraz ewentualnie do reklamy świetlnej na daszku wiatrołapu głównego.

 

·         prace wewnętrzne polegające na zdarciu starych tapet, położeniu tynków oraz dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów.

 

Utrudnienia:

 

 

Roboty budowlane prowadzone będą w pomieszczeniach użytkowanych przez Zamawiającego

 

1.      Wymagania

 

 

·         Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

 

·         Wykonawca do oferty winien dołączyć wstępny harmonogram prac dot. szczególnie prac budowlanych wykonywanych w pomieszczeniach biurowych ograniczając do niezbędnego minimum okres ich prowadzenia.

 

·         Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy na poszczególne branże.

 

·         Wymagana gwarancja na dostarczone i zamontowane urządzenia minimum 5 lat.

 

·         Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia rozpoczęcia robót.

 

·         Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz będzie prowadził Dziennik Budowy.

 

·         Wykonawca ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania.

 

·         Wykonawca na własny koszt wywiezie  i zagospodaruje odpady, które powstaną w trakcie trwania prac budowlanych, jako wytwórca odpadów Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów:

 

­         Ustawy o odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz

 

­         Ustawy  Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

·     wymagany sposób zapłaty:

    1 faktura częściowa    w wys. 25% wynagrodzenia brutto po   wykonaniu 30 % zakresu robót, fakt wykonania powyższych prac winien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego w formie protokołu częściowego

    2 faktura częściowa    w wys. 25% wynagrodzenia brutto po wykonaniu narastająco 60 %zakresu robót, fakt wykonania powyższych prac winien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego w formie protokołu częściowego

    3 faktura częściowa    w wys. 40% wynagrodzenia brutto po wykonaniu 100 %    całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnego z umową i projektem, podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru końcowego

 

        faktura końcowa    w wys. 10% wynagrodzenia brutto po uzyskaniu   pozwolenia na użytkowanie

 

 

Faktury płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionych faktur.

 

 

·         Zamawiający umożliwi odpłatnie Wykonawcy korzystanie z mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

 

 Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z obiektem, na którym będą wykonywane prace remontowe oraz dokonać stosownych obmiarów.

 

 

Przedmiary robót stanowią załącznik nr 11 do SIWZ.

 

Dokumentacja projektowa  znajduje się do wglądu w Dziale Technicznym, w siedzibie Zamawiającego ul. Wolności 15, pokój nr 18.

 

 

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.143 ust.6 pkt 3 upzp dotychczasowemu Wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7   roboty budowlane

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie maksymalnie do 31.12.2014r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium:  24 000,00 PLN

 

(słownie:  dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 PLN).

 

III.2) ZALICZKI

 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

 

– zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

      Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi pisemny wykaz:

 

– 2 robót budowlanych o wartości  równej lub przekraczającej 800 000,00 zł. brutto każda

 

oraz

 

– 1 roboty polegającej na wykonaniu instalacji wentylacyjnej wraz z klimatyzacją
w obiekcie o  kubaturze min 2000
m³.

 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zał. nr 4 do oferty

 

 III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający wymaga dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia – w tym celu Wykonawca przedstawi informację  przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego (w tym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w przedmiotowym zakresie oraz osoby posiadającej doświadczenie w zakresie klimatyzacji i wentylacji) , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania, a także zakresu wykonywania przez nich czynności,

 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 2 do siwz,

 

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

·     Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert walbo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich  rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

·     Wykaz osób- w tym celu Wykonawca przedstawi informację  przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego (w tym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w przedmiotowym zakresie oraz osoby posiadającej doświadczenie w zakresie klimatyzacji i wentylacji) , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności,.

 

·     Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

·    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

·    Aktualny  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

·    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia, dokumenty/ zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

 

·    Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

·    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

 

·    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1  dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

· Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

· nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.4.3.2

 

·zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty  dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

·zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty  dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

III.4.4  dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

·    Informację o tym , czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art.4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz.331 z późn. zmianami) – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.26.ust2d ustawy Pzp – załącznik nr 9 do siwz

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. wypełniony formularz ofertowy na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1, do siwz

 

2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art.22 ust.1  upzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 , 3  pełnomocnictwo lub umowa pomiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów według załącznika nr 10, zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do upzp  dyspozycji niezbędnych zasobów /jeżeli dotyczy/ według załącznika nr 8,  wstępny harmonogramprac, kosztorys ofertowy na poszczególne branże.

 

 

III.7) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE TYLKO DLA WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH PONAD 50 % PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego Dział VII §.44

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

Cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia

 

Kryteria :                              Znaczenie:

 

1. Cena                                      80

 

2. Termin wykonania                   10

 

3. Gwarancja                             10

 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:

 

1)                  Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

 

2)                  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym.

 

2. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego.

 

3. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego,

 

    wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

15.05.2014r  do  godziny 12:00,

 

miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.

 

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg – sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                

                         

Z-ca PREZESA

 DS.INWESTYCJI

Artur Stecuła

—————————————–

 

 Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15/05/2014 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 24000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 13/06/2014
 • Znak sprawy: TU-PN-03-14

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę