OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zmiana zapytania ofertowego – zmiana terminu składania ofert!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (zmiana zapytania ofertowego w załączniku!)

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

tel. 77 416 22 44

fax. 77 416 31 53

e-mail sekretariat@pwik.brzeg.pl

 

 

 

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego          PIU/1/XI/2016

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

Zapytanie ofertowe na

 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

 

 1. na stronie internetowej Zamawiającego: http://pwik.brzeg.pl/
 2. na stronie internetowej ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

e-mail sekretariat@pwik.brzeg.pl

tel. 77 416 22 44

fax. 77 416 31 53

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o .  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (Inspektora nadzoru inwestorskiego) dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”  dla następujących zadań inwestycyjnych:

 

Nazwa zamówienia

Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane/ Usługi/
Dostawy

Wartość szacunkowa zamówienia  – netto (PLN)

Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków

dostawy

1.000.000

Wymiana pomp nadawy do WKFz

dostawy

50.000

Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu

roboty budowlane

2.000.000,00

Zakup agregatu prądotwórczego na stacji Uzdatniania wody Gierszowice

dostawy

120.000

Renowacja pokrywy zbiornika wody czystej na stacji uzdatniania wody Gierszowice

roboty budowlane

240.000

Termomodernizacja budynku neutralizacji chloru na stacji uzdtaniania wody Gierszowice

roboty budowlane

150.000

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających/podobnych na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług do 20% wartości niniejszego zamówienia, w przypadku rozszerzenia wartości kontraktów na roboty o zamówienia uzupełniające/podobne, roboty dodatkowe.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) –  stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

główny przedmiot:             71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego

dodatkowy przedmiot:       72.22.40.00-1 – usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

 

4. Zamówienia częściowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin realizacji zamówienia; od momentu podpisania umowy do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania – dla kontraktów realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub Protokołu odbioru końcowego – dla pozostałych kontraktów.

Planowany termin zakończenia przedmiotowych usług ustala się na dzień 31.X.2018r.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

1)    wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem jest pełnienie roli Inżyniera Kontraktu lub prowadzenie nadzoru inwestorskiego wg Prawa Budowlanego dla następujących inwestycji:

a)    nadzór robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową lub modernizacją czynnej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 15 000 m3/dobę  i 90 tys. RLM,

b)    nadzór robót budowlanych związanych z bezwykopową renowacją sieci kanalizacyjnych o długości nie mniejszej niż 2 000 m w technologii utwardzanego rękawa CIPP,

c)    nadzór robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową lub modernizacją czynnej stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 7 000 m3/dobę,

d)    nadzór robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu kubaturowego.

Dopuszcza się, aby roboty wymienione w  pkt a-d wykonywane były w ramach oddzielnych kontraktów na roboty.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierały:

–       wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował usługi których dokumenty dotyczą,

–       wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,

–       wskazanie zakresu usług,

–       wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),

–       wskazanie miejsca wykonania,

–       opinię podmiotu wskazanego powyżej stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie.

2)    Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami (Kluczowymi Ekspertami) w trakcie realizacji zamówienia:

a)    Kierownik Zespołu (Inżynier Rezydent) – posiadający następujące doświadczenie:

–          doświadczenie jako Kierownik Zespołu przy min. 2 kontraktach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej każdy o wartości netto min. 4 000 000 PLN, dla których wydano Świadectwa Przejęcia lub dokument równoważny, realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub w oparciu o procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany był również do poświadczania płatności należnych Wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów między stronami,

b)    Inspektor nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej – posiadający następujące kwalifikacje i doświadczenie:

–        uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

–        doświadczenie w kierowaniu robotami / nadzorowaniu robót związanych z termomodernizacją obiektu kubaturowego,

b)    Inspektor nadzoru specjalności sanitarnej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

–               uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

–               doświadczenia w kierowaniu/nadzorowaniu co najmniej dwóch robót polegających na renowacji sieci kanalizacyjnych o długości nie mniejszej niż 2000 m każda w technologii utwardzanego rękawa CIPP;

c)     Inspektor nadzoru branży drogowej – posiadający następujące kwalifikacje:

–               uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

d)     Inspektor nadzoru branży elektrycznej – posiadający następujące doświadczenie i kwalifikacje:

–                   uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;,

–                   doświadczenie w kierowaniu robotami / nadzorowaniu robót związanych z termomodernizacją obiektu kubaturowego,

e)     Specjalista ds. rozliczeń – posiadający następujące doświadczenie:

– doświadczenie w kosztorysowaniu i rozliczaniu robót budowlanych w systemach informatycznych dla co najmniej dwóch projektów o wartości netto min. 4.000.000 PLN każdy.

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę jednocześnie funkcji więcej niż jednego Kluczowego Eksperta.

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Gdziekolwiek mowa o doświadczeniu zawodowym należy przez to rozumieć okres pełnienia sprecyzowanych dla poszczególnych osób funkcji: od daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania oferty.

Celem potwierdzenia powyżej opisanego warunku, Wykonawcy muszą złożyć Wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu zamieszczenia niniejszego zaproszenia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

 

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

1. Wymagania podstawowe.

 

1)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)    Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

3)    Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4)    Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru, CEIDG), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

5)    Zaleca się aby  dokumenty dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę zostały wypełnione zgodnie ze wzorami załączonymi do niniejszego zapytania

6)    We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

7)    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

2. Forma oferty.

 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

3. Zawartość oferty.

 

1) Kompletna oferta musi zawierać:

a)    formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do niniejszego zapytania,

b)    dokument pn.: „Metodyka pracy Inżyniera”,

c)    stosowne Pełnomocnictwo(a)-w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji,

d)    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

e)    wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie

f)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

 

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego zamówienia jest Małgorzata Siudak.

 

10. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty, otwarcie ofert, ocena ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300  Brzeg w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2016 r., do godz. 12.00;

z dopiskiem: „Zapytanie cenowe Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” .

 1. Oferty otrzymane po upływie ww. terminu nie będą podlegały ocenie.
 2. Otwarcia ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego o godzinie w dniu 10 listopada 2016 r., o godz. 12.30 bez udziału Wykonawców.
 3. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana przez kierownika Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą

 

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

 

 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Ceną oferty jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia i którą należy wpisać do Formularza Oferty.
 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w we wzorze umowy.

 

13. Kryteria oceny ofert.

 

 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 

l.p.

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1)            

Cena netto

70%

70 punktów

 

2)            

Lokalizacja biura Inżyniera

10%

10 punktów

 

3)            

Metodyka pracy Inżyniera

20%

20 punktów

 

W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

 

Pi (C) =  x Max(C)

 

gdzie:

 

Pi(C)

ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

Ci

cena oferty „i”;

Max (C)

maksymalna ilośc punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

 

 1. Zasady oceny kryterium „Lokalizacja biura Inżyniera”.

Punkty zostaną przyznane w zależności od zadeklarowanej w ofercie lokalizacji biura Inżyniera wg jednej z poniższych opcji:

 • 0 punktów – lokalizacja poza terenem Powiatu Brzeskiego
 • 5 punktów – lokalizacja na terenie Powiatu Brzeskiego
 • 10 Punktów – lokalizacja na terenie miasta Brzeg.

Punkty przyznane w ramach niniejszego kryterium nie sumują się.

 

 1. Zasady oceny kryterium „Metodyka pracy Inżyniera” (M).

W ramach tego kryterium oceniana będzie proponowana metodyka pracy na podstawie jednolitych kryteriów:

 • Zgodność poszczególnych elementów z OPZ – maksymalnie 4 punkty
 • Możliwość adaptacji Metodyki do zmian – maksymalnie 4 punkty
 • Przedstawienie wzorów najważniejszych dokumentów – maksymalnie 4 punkty
 • Określenie struktury zespołu i zasad współpracy – maksymalnie 4 punkty
 • Opisanie procedur inicjacji, monitorowania, rozliczania, projektu, wprowadzania zmian i robót dodatkowych, rozstrzygania sporów – maksymalnie 4 punkty.

Każdy z członków komisji przetargowej dokona indywidulanej oceny na podstawie listy sprawdzającej odpowiadającej ww. Kryteriom na podstawie dokumentu pn. Metodyka pracy Inżyniera przygotowanego przez Wykonawcę .

Punkty przyznane w ramach niniejszego kryterium sumują się.

 

 1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów (sumę punktów) w kryteriach Cena, Lokalizacja biura Inżyniera i Metodyka pracy Inżyniera.
 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną
 3. W celu porównania ofert, Wykonawcy krajowi do ceny ofertowej netto mają doliczyć podatek VAT w wysokości 23% ceny netto.

 

14. Uzupełnienie oferty.

 

 1. Zamawiający jednorazowo wezwie Wykonawców do uzupełnienia wymaganych dokumentów zarówno potwierdzających wymagania przedmiotowe i podmiotowe, uzupełnienia pełnomocnictwa.
 2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później, niż w dniu, w którym upłynął termin na uzupełnienie dokumentów.
 3.  Dokument pn.: „Metodyka pracy Inżyniera ”, nie podlega uzupelnieniu, w przypadku niezłożenia go wraz z ofertą zostanie ona odrzucona jako nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego.

 

15. Odrzucenie oferty

 

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

1)   jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

2)   została złożona przez wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających zdolność realizacji zamówienia zarówno w zakresie podmiotowym jak i przedmiotowym oraz ich nie uzupełnił na wezwanie zamawiającego;

3)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

16. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania, zawarcie umowy

 

 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w zapytaniu.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
  1. Wybranemu Wykonawcy, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

 

17. Wykaz załączników do niniejszego zapytania.

 

Załącznikami do niniejszego zapytania są następujące wzory:

 

Nazwa Załącznika

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2

Wzór wykazu osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie.

Załącznik nr 3

Wzór wykazu usług

Załącznik nr 4

Wzór umowy

Załącznik nr 5

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 14.11.2016 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2016 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: PIU/1/XI/2016

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę