OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odtwarzanie nawierzchni ulic miasta Brzeg po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2008-2009

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie robót budowlanych pn. „Odtwarzanie nawierzchni ulic miasta Brzeg po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2008 – 2009”, która obejmuje swoim zakresem:
-odtwarzanie naruszonej nawierzchni jezdni, bez względu na ich rodzaj
-odtwarzanie nawierzchni chodników, bez względu na ich rodzaj
-odtwarzanie naruszonych pasów zieleni (trawniki i zieleńce)
-regulacja wysokościowo – sytuacyjna wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i zasuw wodociągowych, skrzynek hydrantowych i zasuwanych
-awaryjne, niezwłoczne odtwarzanie naruszonych nawierzchni po telefonicznym powiadomieniu przez Zamawiającego, bezpośrednio po zakończonych robotach instalacyjno – ziemnych
-utrzymania w ciągłej sprawności oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z decyzją i ustaleniami zarządców dróg
-wypełnienie innych zaleceń zarządców dróg zawartych w zezwoleniach na zajęcie pasów drogowych np. badania wskaźnika stopnia zagęszczania zasypu wykopów, udokumentowania jakości mas nawierzchniowych bitumicznych np.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26/11/2007 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 27/11/2007
 • Znak sprawy: TU-PN-03-07

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę