OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odtwarzanie nawierzchni ulic, dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych robotach oraz wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni w latach 2016 – 2018 na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o.”

 

 

Brzeg: „Odtwarzanie nawierzchni ulic,  dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych  i innych robotach oraz wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni
w latach 2016 – 2018 na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o.”

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul. Wolności 15,          49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 4164051 wew. 129, 221, faks 77 4163153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odtwarzanie nawierzchni ulic,  dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych  i innych robotach oraz wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni w latach 2016 – 2018 na terenie działalności Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o.”

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1)       Część I – Odtwarzanie nawierzchni ulic, dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych robotach  – do wykonania ok. 1 300 m2 nawierzchni/rok, w tym:

– nawierzchnie asfaltowe – 650m2/rok

– kostka kamienna naturalna (bazalt, granit itp.) – 200m2/rok

– kostka betonowa – 200m2/rok

– płyta chodnikowa 50×50 – 200m2/rok

– tereny zielone – 50m2/rok

2)       Część II – Wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o., w tym:

 W pierwszym roku:

– „Parking przy bramie wjazdowej – SUW Gierszowice” – 224m2 (kostka betonowa)

– „Plac baza Wyszyńskiego” pierwsza część –  585,18m2 (nawierzchnia asfaltowa)

W drugim roku:

– „Plac baza Wyszyńskiego” druga część – 471,52 m2 (nawierzchnia asfaltowa)

– „Chodniki i dojścia do budynków – SUW Gierszowice” – 358m2 (kostka betonowa)

– „Droga ewakuacyjna – SUW Gierszowice” – 280m2 (kostka betonowa)

W trzecim roku:

– „Plac przy budynku – SUW Gierszowice” – 516,05m2 (kostka betonowa)

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV:

 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45.23.31.40-2 – Roboty drogowe

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie:  01.01.2016r.  Zakończenie: 31.12.2018r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 30.000,00 zł.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWAQNIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać brak  podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z.p. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2. powyżej powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zastosowanie ma zapis pkt 9.3 niniejszej IDW.
 4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW):

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a)       co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem tj. polegające na przebudowie/remoncie/budowie dróg, chodników, placów, parkingów o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda.

Ponadto jedna z robót  winna być zrealizowana w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków  oraz zawierać w swoim zakresie wykonanie nawierzchni:

a) z kostki kamiennej bazaltowej min. 900 m2,

b) z płyt kamiennych min. 1000 m2,

c) z kostki kamiennej rzędowo ciętej min. 1000 m2

b)       roboty budowlane polegające na odtwarzaniu nawierzchni bez względu na ich rodzaj po robotach i awariach na sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości co najmniej 400.000,00 zł brutto w jednym roku.

Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej IDW) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

1)       poświadczenie;

2)       inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych robót.

3)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny).

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:

Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wskazane w pkt 9.6.3) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2013r., poz. 1409 późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie   z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Celem potwierdzenia wymaganego warunku Wykonawcy muszą złożyć:

a)                  wykaz osób (zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej IDW), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b)                  Kopię uprawnień oraz kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego

4)    znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1)      Kryterium nr 1 – Cena – 70 %

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

2)      Kryterium nr 2 – Termin gwarancji jakości – 15%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

3)      Kryterium nr 3 – Zatrudnienie przy realizacji zamówienia – 15%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. 1) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt. 10.4 IDW.
 2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2015r.                   do godziny 12:00,    

miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

w dniu 20.11.2015r.

 Zatwierdził:

                                                                                                                     

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 04-12-2015 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04-12-2015 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 02-01-2016
 • Znak sprawy: TU-PN-02-15

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę