OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odtwarzanie nawierzchni ulic, dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych robotach oraz wykonanie planowanych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni w latach 2019 – 2021 na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o.”

 

Znak postępowania:   TU-PN-05-2018

 1. Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania :
 • Część I – Odtwarzanie nawierzchni ulic, dróg i placów po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych i innych robotach – do wykonania ok. 1300 m2 nawierzchni/rok, w tym:

– nawierzchnie asfaltowe – 650m2/rok

– kostka kamienna naturalna (bazalt, granit itp.) – 200m2/rok

– kostka betonowa – 200m2/rok

– płyta chodnikowa 50×50 – 200m2/rok

– tereny zielone – 50m2/rok

 • Część II – Wykonanie innych robót budowlanych polegających na budowie i odtworzeniu nawierzchni na terenie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o., w tym w pierwszym roku:

– „Plac na wysokości budynku Chemicznego – SUW Gierszowice” – 600m2 (kostka betonowa 8cm).

– „Plac i dojścia do budynków – Ujęcie wody Obórki”  –  350m2 (kostka betonowa 8cm).

 

 1. Termin złożenia ofert : 07.12.2018r. do godziny 12:00
 2. Otwarcie ofert:  07.12.2018r.  o godzinie 12:30.
 3. Termin realizacji zamówienia :

zadanie  nr 1-   01.01.2019r.-  31.12.2021r.

zadanie nr 2 –   2019r.

 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają następujące warunki z art. 22 ust1 ustawy prawo zamówień publicznych tj:

 1. Wykonał w okresie ostatnich 5 lat należycie przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

– co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem tj. polegające na przebudowie/remoncie/budowie dróg, chodników, placów, parkingów o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda.

Ponadto jedna z robót  winna być zrealizowana w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego miasta wpisanego do rejestru zabytków  oraz zawierać w swoim zakresie wykonanie nawierzchni:

 • z kostki kamiennej bazaltowej min. 900 m2,
 • z płyt kamiennych min. 600 m2,
 • z kostki kamiennej rzędowo ciętej min. 1000 m2
 • roboty budowlane polegające na odtwarzaniu nawierzchni bez względu na ich rodzaj po robotach i awariach na sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto w jednym roku.
 1. dysponują następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia:

Kierownik Budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wskazane w pkt 9.6.3) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2018r., poz. 1202 późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach  przewidzianych w ustawie   z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

 

 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych( za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d. oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 14, jeżeli osoba , o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13. Lit.d.
 1. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl
 2. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać w Dziale Utrzymania Ruchu i  Zamówień Publicznych  ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.
 3. Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy.
 4. Kryteria oceny ofert:
 • Kryterium nr 1 – Cena – 70 %

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

 • Kryterium nr 2 – Termin gwarancji jakości – 15%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

 • Kryterium nr 3 – Zatrudnienie przy realizacji zamówienia – 15%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

 1. Termin związania ofertą: 30  dni.
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  złożenia oferty wariantowej.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 35 000,00 zł.
 8. Miejsce złożenia ofert sekretariat  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg  od godz. 7:00 – 15:00
 9. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo-transportowa  ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

Zatwierdził:

PREZES

Artur Stecuła

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 07/12/2018 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.12.2018 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 35 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 05/01.2019
 • Znak sprawy: TU-PN-05-2018

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę