OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odtwarzanie nawierzchni na terenie działalności PWiK w Brzegu po awariach sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2013-2015

która obejmuje swoim zakresem:
 odtwarzanie naruszonej nawierzchni jezdni, bez względu na ich rodzaj
 odtwarzanie nawierzchni chodników, bez względu na ich rodzaj
 odtwarzanie naruszonych pasów zieleni (trawniki i zieleńce)
 regulacja wysokościowo – sytuacyjna wpustów ulicznych, studni rewizyjnych i zasuw wodociągowych,
 skrzynek hydrantowych i zasuwanych
 awaryjne, niezwłoczne odtwarzanie naruszonych nawierzchni po telefonicznym powiadomieniu przez Zamawiającego, bezpośrednio po zakończonych robotach instalacyjno – ziemnych
 oznakowania i utrzymania w ciągłej sprawności miejsca prowadzenia robót zgodnie z decyzją i
ustaleniami zarządców dróg
 wypełnienie innych zaleceń zarządców dróg zawartych w zezwoleniach na zajęcie pasów drogowych np. badania wskaźnika stopnia zagęszczania zasypu wykopów, udokumentowania jakości mas nawierzchniowych bitumicznych itp.

Wymagany sposób zapłaty – faktury płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

Kod CPV:
45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia
• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
• Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 01.01.2013 do 31.12.2015 r.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy dotyczące:
4.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
4.2 posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie- wykonał roboty odtworzeniowe drogowe po pracach budowlanych polegających na odtworzeniu nawierzchni bitumicznej, kostki granitowej, kamiennej lub kostki betonowej na rzecz właścicieli mediów ( takich jak np. kanalizacja, woda, energia czy gaz) oraz roboty przy remontach i budowie dróg o min łącznej wartości 2 500 000,00 zł. (netto) w ciągu roku kalendarzowego z uwzględnieniem w obu przypadkach prac prowadzonych w obrębie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej– należy wykazać 2 lata kalendarzowe z ostatnich 5 lat wraz z podaniem ich wartości, zakresu robót oraz miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
4.3 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia – w tym celu Wykonawca przedstawi informację przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego ( w tym kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w przedmiotowym zakresie) , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności dysponuje niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami, oraz sprzętem technologicznym (minimalny wymagany sprzęt: walec drogowy, recykler do przerobu masy bitumicznej, dwie wywrotki, koparko-ładowarka, zagęszczarka gruntu) – w tym celu Wykonawca przedstawi wykaz niezbędnych narzędzi, urządzeń oraz sprzętu technologicznego.
4.4 znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.(brutto)
4.5 w przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wyżej wymienione warunki musi spełniać co najmniej 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać wspólnie.
4.6 wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .Zamawiający uznając, że doświadczenia danego podmiotu jest wartością, której nie można przenieść, oczekuje iż ze zobowiązania do udostępnienia wiedzy i doświadczenia będzie wyraźnie wynikał udział podmiotu udostępniającego w realizacji części zamówienia w charakterze podwykonawcy ( ze wskazaniem zakresu udziału).
4.7 ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/ nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w pkt.5 siwz Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem postanowień art.26 ust.3 i 4 PZP.
4.8 w przypadku, gdy wartości niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w walucie innej, niż złoty polski. Wykonawca przeliczy je na PLN wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu Na stronie internetowej PWiK. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia :
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – na zał. nr 2 do oferty,
b) wykaz robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemny wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie – z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – zał. nr 4 do oferty
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych tj. posiadanych uprawnieniach budowlanych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,– zał. nr 5 do oferty,
d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie z wymogami siwz pkt 4.1 – zał. nr 6 do oferty.
e) Opłacona polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00zł.brutto
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
wymienione w pkt 5.1 a) jest składane w imieniu Wykonawców składających wspólnie ofertę
natomiast dokumenty wymienione w pkt 5.1 b)-e) mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród
Wykonawców składających wspólną ofertę.
f) dysponuje niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami, urządzeniami oraz sprzętem technologicznym (minimalny wymagany sprzęt: walec drogowy, recykler do przerobu masy bitumicznej, dwie wywrotki, koparko-ładowarka, zagęszczarka gruntu) – w tym celu Wykonawca przedstawi wykaz niezbędnych narzędzi, urządzeń oraz sprzęt technologiczny– załącznik nr 7
Inne załączniki do oferty:
g) jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
(niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – wzór zobowiązania stanowi –
zał. nr 9 ,
h) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik;

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawca zobowiązany jest załączyć do ofert następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3,3a
b) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty/ zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę
d) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę

5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
5.3.1 zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2 b), 5.2. c) 5.2 d), 5.2. f) składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
5.3.2 zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2 e) – składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt 4-8 ustawy.
Dokumenty, o których mowa w pkt 5.3.1. a) i 5.3.1. c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 5.3.1 b) powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5.3 zastępuje je się dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.4 Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym
w art. 24 ust.1 pkt.5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z tym że w przypadku gdy miejsce zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków opisanych przez Zamawiającego w niniejszej
siwz polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26.ust.2b ustawy,
a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5.2
(względnie 5.3, 5.4) niniejszej siwz.
5.6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane
oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt 5.2a) – f) – składa osobno każdy z Wykonawców.

6 . INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 27 000,00 PLN.
słownie : dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100
Pozostałe informacje na temat wadium znajdują się w siwz

7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy z chwilą podpisania umowy, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za 1 – wszy rok trwania umowy.
Po rozliczeniu 1 –wszego roku Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy na 2 – gi rok trwania umowy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za 2 – gi rok trwania umowy.
Po rozliczeniu 2 – giego roku Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy na 3 – ci rok trwania umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za 3 – rok trwania umowy.

Pozostałe informacje na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w SIWZ.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Nazwa kryterium Waga
Cena ( wskaźniki kosztorysowe) 65
Dyspozycyjność 25
Gwarancja 10

Sposób obliczenia ceny znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia: 07.12.2012 r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

10. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Oferty zostaną otwarte dnia: 07.12.2012 r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)
49-300 Brzeg

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu składania ofert.

PREZES
Marek Starczyk
_______________________
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07/12/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 27000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 05/01/2013
 • Znak sprawy: TU-PN-11-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę