OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu.

informacja z otwarcia ofertBrzeg, dnia 12.01.2022 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych

 z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu.”

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu na gruntach będących we władaniu Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych poniższymi przepisami: a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779).
  b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).
  c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U.2021.1973 z dn. 29.09.2021).
 2. Wykonawca zapewni załadunek na oczyszczalni, transport, miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych) na gruntach będących w jego władaniu.

Zalecane jest posiadanie przez władającego gruntem nr rejestrowego w BDO w celu możliwości potwierdzenia przyjęcia osadów.

 1. Zamawiający zapewni wykonanie niezbędnych analiz gleb przeznaczonych do zagospodarowania, analiz partii osadów oraz opracowanie dot. instrukcji wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Wykonawcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.
 2. Partie osadów przewidziane do odbioru:

PARTIA I – w wielkości ok.1280 T (ok.175 T s.m.) termin odbioru od 15 lutego 2022 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20 ha

PARTIA II – w wielkości ok. 2500 T (ok.350 T s.m.) termin odbioru od 10 sierpnia 2022– orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 40ha

PARTIA III – w wielkości ok. 1400 T (ok.200 T s.m.) termin odbioru od 15 września 2022 r. -orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 22ha

PARTIA IV – w wielkości ok. 1300 T (ok.180 T s.m.) termin odbioru listopad 2022 – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20ha

 1. Wielkości partii osadów zostały wyliczone szacunkowo zgodnie z posiadaną wiedzą i mogą ulec zmianie, spowodowanej zmianą wielkości produkcji oczyszczalni, dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.
 2. Warunki odbioru:
  1) Szczegółowe warunki odbioru i wzajemnej współpracy zapisane zostaną w zawartej umowie -wzór umowy Część II niniejszej SWZ.
  2) Wykonawcą może być rolnik lub jednostka gospodarcza, prowadząca własne gospodarstwo rolne, posiadająca prawo własności do gruntu (władający powierzchnią ziemi(*)), na którym mają być zastosowane osady oraz będąca czynny podatnikiem podatku VAT.
  3) Wykonawca musi dysponować niezbędnym sprzętem do realizacji transportu, załadunku i zagospodarowania osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych- poprzez rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu i zmieszania z glebą poprzez głęboką orkę). Powinien móc potwierdzić transport, odbiór i zastosowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający dopuszcza realizację transportu przez inny podmiot- podwykonawcę zakresu usługi. Wymagane jest posiadanie przez podmiot transportujący osady    wpisu do rejestru BDO w zakresie umożliwiającym transport odpadu o kodzie 19 08 05.

4) W celu wykonania przez PWiK niezbędnych badań i opracowań Wykonawca na min. 1,5 m-ca od spodziewanego terminu odbioru osadów dostarcza mapy pól       przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz informację dotyczącą ich areału.
5) Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do 20.00. Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym.

 

(*)Władający powierzchnią ziemi – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający, lub podmiot który został wskazany (umowa dzierżawy, oświadczenie) jako władający przez stronę do tego uprawnioną.

 

II. Termin złożenia ofert: 26.01.2022 r. o godz. 12:00.
III. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 26.01.2022 r. o godz. 12:30.

IV. Termin realizacji zamówienia :

15.02.2022r. – 31.12.2022r

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń
2) nie podlegają wykluczeniu z 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.,
3) są czynnymi podatnikami podatku VAT,
4) posiadają co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05, a w przypadku braku takiego zezwolenia, umowę z podmiotem, który uzyskał odpowiednie zezwolenie.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl .

VII. Formularz można otrzymać pocztą- na pisemną prośbę Wykonawcy.
VIII. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.
IX. Miejsce złożenia ofert:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, sekretariat od godz. 7:00 – 15:00.
X. Miejsce otwarcia ofert: Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych, ul. Wyszyńskiego 31 w Brzegu.
XI. Termin związania ofertą: 30 dni.
XII. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
XIII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
XIV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
XV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zatwierdził: Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 26.01.2022r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.01.2022r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 25.02.2022r.
 • Znak sprawy: TU-PN-01-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę