OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu

 

 

Brzeg, dnia 16.02.2022 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Odbiór i zagospodarowanie rolnicze ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu.”

I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Brzegu na gruntach będących we władaniu Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych poniższymi przepisami:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779),

b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257).

c)Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 89)(*)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (teks jednolity Dz.U.2021.1973 z dn.29.09.2021).

2. Wykonawca zapewni załadunek na oczyszczalni, transport, miejsce i docelowe zagospodarowanie osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych) na gruntach będących w jego władaniu. Zgodnie z przepisami(*) warunkiem stosowania komunalnych osadów ściekowych w postaci mazistej i ziemistej jest ich równomierne rozprowadzenie na powierzchni gruntu i wymieszanie z glebą. Czynności te wykonuje się nie później niż następnego dnia po przetransportowaniu komunalnych osadów ściekowych na nieruchomość gruntową, na której mają być stosowane.

              Zalecane jest posiadanie przez władającego gruntem nr rejestrowego w BDO w celu możliwości potwierdzenia przyjęcia osadów.

3. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

4. Zamawiający zapewni wykonanie niezbędnych analiz gleb przeznaczonych do zagospodarowania, analiz partii osadów oraz opracowanie dot. instrukcji wykorzystania osadów na konkretnych gruntach Wykonawcy, a także przygotuje wymagane prawem dokumenty dotyczące przekazania odpadów.

5. Partie osadów przewidziane do odbioru:

PARTIA I – w wielkości ok.1895T (ok.250 T s.m.) termin odbioru od 15 marca 2022r. – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 30 ha

PARTIA II – w wielkości ok.2000T (ok.280 T s.m.) termin odbioru od 10 sierpnia 2022r.– orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 35ha

PARTIA III – w wielkości ok.1400T (ok.200 T s.m.) termin odbioru od 15 września 2022r. -orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 25ha

PARTIA IV – w wielkości ok.1200T (ok.180 T s.m.) termin odbioru listopad 2022r. – orientacyjny areał potrzebny do zagospodarowania partii 20ha

6. Wielkości partii osadów zostały wyliczone szacunkowo zgodnie z posiadaną wiedzą i mogą ulec zmianie, spowodowanej zmianą wielkości produkcji oczyszczalni, dynamiką odbioru i innymi niezależnymi czynnikami.

1) Wykonawcą może być rolnik lub jednostka gospodarcza, prowadząca własne gospodarstwo rolne, posiadająca prawo własności do gruntu (władający powierzchnią ziemi(*)), na którym mają być zastosowane osady oraz będąca czynny podatnikiem podatku VAT.

2) Wykonawca musi dysponować niezbędnym sprzętem do realizacji transportu, załadunku i zagospodarowania osadów w procesie R10 (w ramach tzw. rolniczego wykorzystania osadów ściekowych- poprzez rozprowadzenia osadów po powierzchni gruntu i zmieszania z glebą poprzez głęboką orkę). Powinien móc potwierdzić transport, odbiór i zastosowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający dopuszcza realizację transportu przez inny podmiot- podwykonawcę zakresu usługi. Wymagane jest posiadanie przez podmiot transportujący osady wpisu do rejestru BDO w zakresie umożliwiającym transport odpadu o kodzie 19 08 05

3) W celu wykonania przez PWiK niezbędnych badań i opracowań Wykonawca na min. 1,5 m-ca od spodziewanego terminu odbioru osadów dostarcza mapy pól przeznaczonych do rozprowadzenia osadów oraz informację dotyczącą ich areału.

4) Odbiór odbywa się w ustalonym z kierownictwem oczyszczalni terminem. Załadunek osadów możliwy jest w dni robocze w godzinach od 6.15 do 20.00. Inne terminy załadunku możliwe tylko po wcześniejszych ustaleniach z Zamawiającym.

 

(*)Władający powierzchnią ziemi – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) ujawniono inny podmiot władający gruntem – podmiot ujawniony jako władający, lub podmiot który został wskazany (umowa dzierżawy, oświadczenie) jako władający przez stronę do tego uprawnioną.

II. Termin złożenia ofert: 02.03.2022 r. o godz. 12:00.

III. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 02.03.2022 r. o godz. 12:30.

IV. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy – 31.12.2022r.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń,
 • nie podlegają wykluczeniu z 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r.,
 • są czynnymi podatnikami podatku VAT,
 • posiadają co najmniej na okres realizacji niniejszego zamówienia wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05, a w przypadku braku takiego zezwolenia, umowę z podmiotem, który uzyskał odpowiednie zezwolenie.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl .

VII. Formularz można otrzymać pocztą- na pisemną prośbę Wykonawcy.

VIII. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.

IX. Miejsce złożenia ofert: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, sekretariat od godz. 7:00 – 15:00.

X. Miejsce otwarcia ofert: Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych, ul. Wyszyńskiego 31 w Brzegu.

XI. Termin związania ofertą: 30 dni.

XII.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, w okresie 1 roku od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

XIII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

XIV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził: Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Usługa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 02.03.2022r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.03.2022r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 01.04.2022r.
 • Znak sprawy: TU-PN-03-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę