OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Kontrakt pn. Wymiana membrany zbiornika biogazu na oczyszczalni ścieków w Brzegu.
 UWAGA! Zmiana terminu składnia ofert.

Brzeg, dnia 10.06.2022r.

 

Numer postępowania:   TU-ZO-08-2022

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany na nową membrany wewnętrznej zbiornika biogazu zainstalowanego na Oczyszczalni ścieków w Brzegu przy ul. Cegielnianej 3.

Roboty wchodzące w zakres zadania należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wymogami Prawa Polskiego i UE.

Przedmiotem niniejszego jest wymiana na nową membrany wewnętrznej zbiornika biogazu AAT o pojemności 1000m3 prod. AAT Abwasser-und Abfaltechnik GmbH&Co. W zakres wchodzi:

 • przewietrzenie zbiornika biogazu
 • demontaż membrany
 • usunięcie membrany z obudowy
 • montaż nowej powłoki zbiornika wraz z dodatkową powłoką ochronną na fundamencie
 • połączenie z membraną układu pomiarowego napełnienia zbiornika
 • sprawdzenia szczelności
 • włączenie do ruchu i szkolenie
 • ewentualne drobne naprawy fundamentu

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach Programu funkcjonalno-użytkowego – PFU-1- część opisowa,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny przedmiot:

45231222-7 Roboty w zakresie zbiorników gazu

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II. Termin złożenia ofert: 27.06.2022r. do godziny 12:00.

III. Otwarcie ofert: 27.06.2022r. o godzinie 12:30.

IV. Termin realizacji zamówienia – 31.10.2022r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy/ rozbudowy /przebudowy oczyszczalni ścieków polegającą na wykonaniu prac przy zbiorniku biogazu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
 2. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1)   wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.

2)   Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3)   Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

4)   W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5)   Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

b) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VI. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl.

VII. Kryteria oceny ofert:

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
L.P. KRYTERIUM WAGA
1. CENA 80
2. GWARANCJA JAKOŚCI 20
 1. W kryterium 1 – CENA najwyższą liczbę punktów (80 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów oferty = [cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej] x 80 pkt.

 1. W kryterium 2 GWARANCJA JAKOŚCI – najwyższą liczbę punktów – 20 otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji jakości,

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 48 miesięcy, Wykonawca otrzyma 0 punktów.

Natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednią liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

Liczba punktów oferty = [okres gwarancji w badanej ofercie/okres gwarancji w ofercie najkorzystniejszej (najdłuższy okres gwarancji)] x 20 pkt.

UWAGA:

 • W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny zostanie przyjęty 60 miesięczny okres gwarancji;
 • Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres dla gwarancji jakości wynosi 48 miesięcy;
 • Termin gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
 1. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez Wykonawcę w kryteriach nr 1, nr 2. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowy.
 3. Składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

VIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

IX. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

X. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia oferty wariantowej.

XII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIII. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XIV. Miejsce złożenia ofert – sekretariat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.,
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,  od godz. 7:00 – 15:00.

XV. Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo -transportowa, Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1)Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

XVII. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 2.000,00 PLN.

 

Zatwierdził:  Artur Stecuła – Prezes

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 27.06.2022 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.06.2022 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-ZO-08-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę