OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r.
 udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r (Dz.U. Nr 113, poz.1211) z późniejszymi zmianami z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym,
 lokalizacja zbiornika – Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce posadowienia zbiornika w dniu podpisania umowy.

Szacowane zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem wynosi 7 500 litrów miesięcznie ( 180 000 litrów za cały okres realizacji zadania). 
Wykonawca w ofercie określi cenę hurtową jednostkową netto zł/l na dzień 06.09.2012 r. oraz marżę/upust* na każdy zatankowany do pojazdów lub urządzeń litr oleju napędowego stały przez cały czas trwania umowy. 

Wykonawca ustali stałą miesięczną opłatę z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak: 
 dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego 
 dowóz ON do zbiornika 
 analiza rozliczeniowa 
 dostępność on-line do danych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 użytkowanie kart i kluczy logujących lub równoważnych 
 oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 
09134100-8 – olej napędowy 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: 
Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego posadowienia zbiornika magazynowego do 30.09.2014 r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
• W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji) 
 Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
 Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS. 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert 
Cena – – 100 %

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.09.2012r. do godz. 12:00
w siedzibie zamawiającego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 
ul. Wolności 15 
49-300 Brzeg 
Sekretariat 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 12.09.2012r. o godz. 12:30
w siedzibie zamawiającego 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. 
ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej) 
49-300 Brzeg 

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.10.2012 r. 

Marek Starczyk
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12/09/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 11/10/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-06-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę