OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawę nowego wyprodukowanego w 2014 r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo – ssącego z odzyskiem wody)”

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
SEKCJA I: Podmiot zamówienia
I. 1) Nazwa , adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.
Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowe-go Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058539, nr REGON 530591031, NIP 747-000-47-95, Kapitał zakładowy Spółki: 38 869 200,00zł (kapitał wpłacony w całości)

Adres pocztowy: ul. Wolności 15
Miejscowość: Brzeg , Kod pocztowy: 49-300, Państwo: Polska
Punkt kontaktowy:
Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych Tel.(77)416 22 44 wew. 217
Osoba do kontaktów: Wiesław Brzeziński
E-mail: brzezinski@pwik.brzeg.pl Faks77)416 31 53
Adresy internetowe: (URL) www.pwik.brzeg.pl
I. 2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności:
X sektor wodny
1.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających:
X nie
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
„Dostawa nowego wyprodukowanego w 2014 r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo – ssącego z odzyskiem wody)” (postępowanie nr TU-PN-07-2013)
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
b) dostawa
x kupno
Główne miejsce realizacji dostawy:
Dział Utrzymania Ruchu ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg
Kod NUTS PL 522
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ):
x ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa nowego wyprodukowanego w 2014 r. pojazdu do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji (ciśnieniowo – ssącego z odzyskiem wody
– szczegółowy opis znajduje się w siwz część III (opis przedmiotu zamówienia)
II.1.6) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 34144000
II.1.7) Informacja na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie
II.1.8)Informacja o częściach zamówienia:
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1 Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400 000,00 euro
Waluta: PLN
II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
Sekcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
45 000,00zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100)
2) Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5% wynagrodzenia
umownego (brutto)
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z projektem umowy
III.1.3) Forma prawna jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą”.
III.1.4) Inne szczególne warunki: nie
III.2 Warunki udziału
O udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okoliczno-ściach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w celu spełnienia warunków oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpie-czenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualna informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wy-stawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy
Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty, o których mowa w § 3 ust.3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231). – zwane dalej: Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1. pakt a, c, d, e, f składa odpowiedni dokument lub dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, zgodnie z ustalonymi w ww. akcie prawnym zasadami.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, należy do ofert dołączyć:
– dokumenty wymienione w pkt 1 lit a), c), d), e), f), i g) przez każdy z podmiotów występujących
wspólnie,
– dokument wymieniony w pkt 1 lit b) wspólny lub przez każdy z podmiotów występujących wspólnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy, ocenia-ny będzie ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, wiedza i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa. Natomiast brak podstaw wykluczenia w zakresie okoliczności wskazanych art.24 ust.1 ustawy będzie oceniany w odniesieniu do każdego z wykonawców niezależnie od sposobu złożenia oświadczenia o braku podstaw wykluczenia.
Zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument jest składany przez każdy z pod-miotów występujących wspólnie.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III2.1) lit. a), c), d), e), f), g), Ogłoszenia, muszą zostać złożone w formie lub kopii poświadczonej za zgodność złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt.III.2.1) 1. lit.b) Ogłoszenia, musi być złożona w formie oryginału.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów:
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
a) posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności Wykonawcy którzy:
w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie dostawy z czego każda po
minimum 1 szt. samochodu ciśnieniowo – ssącego z minimum 8-stopniowym odzyskiem wody,
gwarantującym całkowite usunięcie ziaren piasku (o wielkości powyżej 0,2 mm)..
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia

2. Na potwierdzenie warunku, o którym mowa w pkt 1 a) Wykonawca przedstawi:
– wykaz wykonanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający
zastrzega sobie prawo sprawdzenia przedłożonych referencji
3. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie do ofert należy dołączyć dokument wymieniony w powyższym pkt 2 przez przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
III.2.4) Informacja o zamówieniach zastrzeżonych : nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaje procedury: otwarta
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia; najniższa cena
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej: nie
IV.3 Informacje administracyjne
IV.3.1 Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: TU-PN-07-2013
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data 16.01.2014 Godzina 14: 00
Dokumenty odpłatne : nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Data: 17.01.2014r. Godzina 12:00 Sekretariat
IV.3.5) Język, w którym można sporządzić oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
x Język polski
IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 60 dni
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert
Data 17.01.2014r Godzina 12:30 Świetlica Przedsiębiorstwa
Miejscowość: Brzeg
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) dowód wniesienia wadium.
2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik pełnomocnictwo w oryginale, jednoznacznie określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie.
3) w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo w oryginale, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być potwierdzony notarialnie.
4) Dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające: nazwy producentów podwozia i zabudowy oraz opis techniczny, parametry oraz ciężar poszczególnych elementów oferowanego podwozia i zabudowy, a także dokładne parametry charakterystyki pracy i informacje o producentach pomp- ciśnieniowej i ssącej
5) Oświadczenie producenta zabudowy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w pkt.2 Opisu przedmiotu zamówienia – Zabudowa ciśnieniowo – ssąca z odzyskiem wody.
2. Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany do dnia 30.06.2014r.
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 , Polska
Tel. + 48 22 458 78 01
Faks: + 48 22 458 78 00
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz po-niósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy.
Środkami ochrony prawnej, są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu
Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy
Na orzeczenie Krajowej Izby odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a – 198 g ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 , Polska
Tel. + 48 22 458 78 01
Faks: + 48 22 458 78 00
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia 06.12.2013r.

PREZES
Marek Starczyk
—————————————–
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Motoryzacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01/17/2014 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 45000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 03/07/2014
 • Znak sprawy: TU-PN-07-2013

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę