OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę materiałów betonowych na wykonanie kanalizacji deszczowej – ul. Lompy-Zielona.

Opis techniczny separatora lamelowego
Separator lamelowy ma za zadanie oddzielać substancje ropopochodne ze ścieków pochodzące ze zlewni miejskich, drogowych i obiektowych. Najczęściej jest on projektowany przy drogach i autostradach, parkingach, strefach komunikacji miejskiej, bazach sprzętu transportowego. Winien posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska.
Korpus separatora
Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa EU. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodpornego F-150, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917.
Budowa
Wnętrze separatora podzielone jest na 3 komory: dopływową, separacji i odpływową. Komora separacji wyposażona jest w blok lamelowy wspomagający separację grawitacyjną. Zamknięta komora odpływowa uniemożliwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostanie się do kanalizacji.
Wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne mają być przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym i nie wymagać dodatkowego izolowania czy uszczelniania.
Parametry pracy
• Separator 10/100
Separator 10/100 charakteryzują następujące parametry:
• Qnom(NS) = 10 dm3/s – przepływ nominalny,
• Qmax = 100 dm3/s – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych,
• Efekt oczyszczania < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Maksymalny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać Qmax. • Separator 50/500 Separator 50/500 charakteryzują następujące parametry: • Qnom (NS) = 50 dm3/s - przepływ nominalny, • Qmax = 500 dm3/s – największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń w nim zgromadzonych, • Efekt oczyszczania < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych. Maksymalny przepływ ścieków kierowany do urządzenia nie może przekraczać Qmax. Betonowy korpus separatora ma stanowi zbiornik typu ciężkiego. Efekt oczyszczania < 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych ma spełniać kryteria: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984). Opis techniczny osadników Korpus Korpus osadnika stanowi monolityczna studnia betonowa. Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), mrozoodpornego F-150 o nasiąkliwości do 5%, spełniającego wymagania normy PN-EN 1917. Studnie przykryte są pokrywami żelbetowymi wyposażonymi we włazy o odpowiedniej klasie. Wykonany w ten sposób korpus charakteryzuje się dużą wytrzymałością i szczelnością. Budowa Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor odpowiednio kierujący strumień ścieków. Zawiesina ogólna i zanieczyszczenia stałe zatrzymywane są w osadniku, dzięki wykorzystaniu zjawiska sedymentacji. Wylot z osadnika standardowo położony jest 20 mm poniżej wlotu, ale dopuszcza się wielkości większe (20-50 mm), wynikające ze spadku kanału. Parametry pracy • Osadnik o pojemności 1000 dm3 Osadnik o pojemności 1000 dm3 charakteryzują następujące parametry: Dw = 1200 mm - określa średnicę wewnętrzną osadnika, Vcz = 1,0 m3 - określa objętość czynną osadnika. • Osadnik o pojemności 5000 dm3 Osadnik o pojemności 5000 dm3 charakteryzują następujące parametry: Dw = 2000 mm - określa średnicę wewnętrzną osadnika, Vcz = 5,0 m3 - określa objętość czynną osadnika. Osadnik ma zapewnić efekt oczyszczania poniżej 100 mg/dm3 zawiesiny ogólnej i tym samym ma spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz.U. 137 poz. 984). Typoszereg osadników winien posiadać aprobatę Instytutu Ochrony Środowiska. • Wlot betonowy o średnicy fi 300 • Wylot betonowy o średnicy fi 800 Inne, ważne informacje z punktu widzenia prowadzonego postępowania przetargowego: • dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub na piśmie, w terminie : - do 7 dni od dnia założenia zapotrzebowania • dostawca dostarczy towar własnym transportem • karty gwarancyjne ( z co najmniej 3 letnią gwarancją) • oferowany materiał powinien posiadać Deklarację Zgodności, Aprobatę Techniczną • certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 • w przypadku wad w materiałach dostawca zobowiązany jest do usunięcia wad w materiałach do 14 dni od jego zwrotu Opis techniczny w/w materiałów znajduje się w załączniku nr 6 niniejszej Specyfikacji. 44114200-4 – produkty betonowe 1. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Płatność - Przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury, wystawiona nie wcześniej niż w dniu dostawy. V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 30.11.2012 r. VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. • W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:  Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie ( załącznik nr 4a do niniejszej specyfikacji)  Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.  Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek US oraz ZUS.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów. VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryteria oceny oferty Cena - 100 pkt X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 15.10.2012 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wolności 15 49-300 Brzeg Sekretariat XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 15.10.2012 r. o godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej) 49-300 Brzeg XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia upływu składania ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się w siwz zamieszczonej poniżej ogłoszenia. Marek Starczyk __________________ Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15/10/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 13/11/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-08-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę