OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę chemii technologicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. , ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463, faks 077 4163153.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa chemii technologicznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemii technologicznej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia podzielono na (5) pięć zadań . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1
1. Polimer kationowy – 13 ton
• ZETAG 8165 lub FLOPAM FO 4490SSH lub OPTIFLOC 8398 lub BRENNTAMER 3275 lub inny którego przydatność została potwierdzona w testach laboratoryjnych i technicznych.
• dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana,
Zadanie nr 2
2. Wapno palone wysokoreaktywne mielone – 80 ton

• dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana,
Zadanie nr 3
3. Koagulant żelazowy – 130 ton

• zawartość minimalna Fe+3 11,5% wag. , temperatura pracy (gwarantowana stabilność w stanie ciekłym) od -30oC do +40oC , produkt nie może zawierać metali ciężkich w ilościach nie przekraczających kadm -1mg/l , cynk- 5 mg/l , ołów – 0,5mg/l , nikiel – 25 mg/l , miedź – 0,5 mg/l , chrom +6 – 1 mg/l , substancji nierozpuszczonych w wodzie do 0,1% oraz wolnego kwasu w roztworze do 1% (np.PIX 113)
dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana

Zadanie nr 4
3. Wodorotlenek sodu 30% r-r – 180 ton

• atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
• do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości,
• jednorazowa dostawa cysterną w ilości około 17 ton
• dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach,
Zadanie nr 5
5. Chlorek poliglinowy – PAX XL – 19H – 30 ton

 Al2O3 23,6±0,6%
 Al.+3 12,5±0,3%
 Chlorki (Cl-) 9,0±2,0%
 Zasadowość 85,0±5%
 pH 3,5±0,4
 Gęstość w kg/m3 (20ºC) 1350±40
 Lepkość (20ºC) ok.20 mPas
 Stężenie 18-41%

• atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
• do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości,
• jednorazowa dostawa cysterną w ilości około 8 ton
• dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach,

Dodatkowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań).
2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt Wykonawcy.
3. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego przekazanych przez niego: telefonicznie, drogą elektroniczną lub faksem.
4. Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
5. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
24542000-5 – Polimer kationowy
24921210-7 – Wapno palone
24313125-3 – Koagulant żelazowy /siarczan żelazowy/
24311520-8 – Wodorotlenek sodu
24312123-2 – Chlorek poliglinowy

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3 do siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw chemii technologicznej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 3 do siwz
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
Wykaz wykonanych dostaw a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw chemii technologicznej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pakt 1.1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
• Informację o tym , czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.
• W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art.4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz.331 z późn. zmianami) – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.26.ust2d ustawy Pzp – załącznik nr 10 do SIWZ
• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.
• Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty/ zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
• Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
• Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.
• W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia:
– Aktualnych kart charakterystyki i opisów oferowanych substancji chemicznych w języku
polskim – dotyczy wszystkich zadań.
– Atest PZH na stosowanie do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN– dotyczy zadania
nr 4 i zadania nr 5
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24. ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1, wypełniony formularz rzeczowo-cenowy według załącznika nr 2, pełnomocnictwo lub umowa pomiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów według załącznika nr 7, zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów /jeżeli dotyczy/ według załącznika nr 8, zaakceptowany projekt umowy – według załącznika nr 9
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:
1) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;
2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego.
3. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia
publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.03.2013r godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o.
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg – sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PREZES
Marek Starczyk
________________________________
Kierownik Zamawiającego

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26/03/2013 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 24/04/2013
 • Znak sprawy: TU-PN-02-13

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę