OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa urządzenia do zagęszczenia osadów wraz z montażem na teren istniejącej oczyszczalni ścieków

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pwik.brzeg.pl


Brzeg: Kontrakt pn. Dostawa urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na teren istniejącej oczyszczalni ścieków
Numer ogłoszenia: 312564 – 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. , ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 077 4164051 w.125,130; 4161463, faks 077 4163153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kontrakt pn. Dostawa urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na teren istniejącej oczyszczalni ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres kontraktu obejmuje dostawę urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na terenie istniejącego budynku wielofunkcyjnego oczyszczalni ścieków w Brzegu. Celem działania jest optymalizacja warunków zagęszczania osadu surowego zmieszanego (wstępnego i nadmiernego) przed podaniem osadu do komór fermentacyjnych. W ramach umowy należy zaprojektować i wykonać: 1. Dostawę i montaż urządzenia do zagęszczania osadów surowych, zmieszanych: Rodzaj: wirówka dekantacyjna, Wydajność hydrauliczna: Qh = 30 – 50 m3/h; Szczegółowe parametry techniczne urządzenia podano w punkcie 2.2.1PFU 2. Dostawę i montaż autonomicznej stacji dozowania polielektrolitu dla potrzeb zagęszczania osadów surowych, zmieszanych: Przygotowanie i dozowanie emulsji polimeru, Wydajność do 1000 dm3/h, Zasilanie stacji wodą roztwarzającą poprzez układ z reduktorem ciśnienia i zaworem elektromagnetycznym, Filtr wody, Wodomierz impulsowy, Szczegółowe parametry techniczne urządzenia podano w punkcie 2.2.2PFU 3. Dostawę urządzeń peryferyjnych, w tym pomp, przepływomierzy, oprzyrządowania AKPiA: Pompy osadu surowego, zmieszanego, niezagęszczonego, Przepływomierz osadu surowego, zmieszanego, niezagęszczonego, Pompa dozowania polielektorlitu do wirówki, Przepływomierz na linii polielektrolitu, Zbiornik pośredni osadu zagęszczonego, Pompy osadu surowego, zmieszanego, zagęszczonego, Przepływomierz osadu surowego, zmieszanego, zagęszczonego, Szczegółowe parametry techniczne urządzenia podano w punkcie 2.2.3PFU. Ponadto w ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać: roboty pomiarowe związane z aktualizacją przebiegu instalacji oraz lokalizacji urządzeń w obszarach przewidzianych pod montaż urządzeń i infrastruktury, celem potwierdzenia poprawności doboru urządzenia i zebrania danych do wykonania projektów wykonawczych, projekty wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej, technologicznej, instalacyjnej, elektrycznej i AKPiA w celu ostatecznego zatwierdzenia proponowanych rozwiązań, roboty przygotowawcze związane z adaptacją istniejącego pomieszczenia w budynku ob. 16 dla potrzeb montażu i podłączenia urządzenia, z zastrzeżeniem pozostawienia istniejących urządzeń zagęszczania osadu jako awaryjnych/rezerwowych, roboty konstrukcyjno-budowalne związane z przygotowaniem posadowienia urządzeń, roboty instalacyjne i montażowe urządzeń zasadniczych i peryferyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania węzła zagęszczania osadów surowych zmieszanych, roboty elektryczne i AKPiA wraz złączeniem do obecnie użytkowanych systemów roboty wykończeniowe i odtworzeniowe, dokumentację powykonawczą zawierającą wszelkie elementy niezbędne do uruchomienia urządzeń – faza przedrozruchowa, szkolenie personelu, przygotowanie instrukcji eksploatacji, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz dokumentacji rozruchowej, wyposażenie w niezbędny sprzęt pomocniczy, ochrony indywidualnej, p.poż i bhp wykonanie rozruchu urządzeń, dokumentację porozruchową wraz z oceną spełnienia warunków gwarancji i parametrów gwarantowanych zdefiniowanych w SIWZ, przekazać prawidłowo wykonane dostawy i roboty budowlane do eksploatacji, usunąć na koszt Wykonawcy wszelkie usterki i wady w okresie gwarancji.. Dostawy oraz towarzyszące im roboty budowlane konieczne do ich wykonania powinny być zaprojektowane i wykonane z zamierzeniem pozostawienia istniejącego ciągu zagęszczania osadów jako węzła rezerwowego/awaryjnego, przygotowanego w sposób prosty do eksploatacji w okresach postojów przedmiotowej instalacji.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie stanowiącej nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.60.00-4, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.22.30.00-6, 45.25.20.00-8, 45.25.21.00-9, 45.25.22.20-0, 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20 000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełniającego warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje), przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 dostawę urządzenia do odwadniania osadu – wirówki dekantacyjnej o wydajności hydraulicznej w przedziale Qh = 30 – 50 m3/h wraz z rozmieszczeniem i montażem oraz uruchomieniem na terenie oczyszczalni ścieków. Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w wykazie dostaw oraz złożyli dowody dotyczące dostaw, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku. Dowodami o których mowa powyżej są: poświadczenie; z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy dostawy, wskazane w wykazie dostaw, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych dostaw. W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Za spełniającego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna Wykonawcę posiadającego środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 400 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) – nie spełnia (gdy – z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. – dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów). Wykazanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dysponowania odpowiednią sytuacją ekonomiczną i finansową podlega co do zasady sumowaniu i łącznej ocenie przez zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  minimum 1 dostawa urządzenia do odwadniania osadu – wirówki dekantacyjnej o wydajności hydraulicznej w przedziale Qh = 30 – 50 m3/h wraz z rozmieszczeniem i montażem oraz uruchomieniem na terenie oczyszczalni ścieków.;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: inny dokument, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta ma także zawierać: formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, Wykaz Urządzeń sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW; dowód wniesienia wadium; stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy p.z.p. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków – Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych nie sprzyjających warunków, b) konieczności zlecenia robót zamiennych, c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. d) zaistnienia siły wyższej; e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. f) okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych – w uzasadnionym przypadku przewiduje się zmianę ceny tj.: nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych; związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego; związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków; związane z ewentualnymi pomyłkami i brakami PFU, na podstawie którego realizowana jest inwestycja; wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich; konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 2) Zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 3) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Zmiana parametrów powierzchni i kubatur określonych w PFU do 30% dla danego elementu dostaw i robót wyszczególnionych w PFU w dół oraz w górę jest ryzykiem Wykonawcy i zostało uwzględnione w ryczałtowej Cenie Ofertowej, zatem nie jest to zmiana w rozumieniu niniejszej umowy. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ – (stanowiących wzór Umowy)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kontrakt pn. Dostawa urządzenia do zagęszczania osadów wraz z montażem na teren istniejącej oczyszczalni ścieków jest częścią Projektu pn. Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II realizowanego w ramach POIiŚ.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się

na stronie internetowej

Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

w dniu 19.09.2014r.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Maszyny, urządzenia
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 02.10.2014 do godz. 10.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.10.2014 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 10.15
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN.
 • Termin związania ofertą: 31.10.2014
 • Znak sprawy: PIU-01-09-2014

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę