OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa samochodu typu VAN z podwójną kabiną o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu: typu VAN z podwójną kabiną o dmc do 3,5 t.
 2. Termin złożenia ofert: 06.07.2022 r. do godz. 12:00.
 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia: 06.07.2022 r. o godz. 12:30.
 4. Dostawa: do 31.08.2022.
 5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  • zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art.108 1 i art.109 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 6. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pwik.brzeg.pl .
 7. Formularz można otrzymać pocztą- na pisemną prośbę Wykonawcy.
 8. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.
 9. Miejsce złożenia ofert: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,49-300 Brzeg, sekretariat od godz. 7:00 – 15:00.
 1. Miejsce otwarcia ofert: Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych Brzeg, ul. Wyszyńskiego 31.
 2. Termin związania ofertą: 30 dni.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zatwierdził: Artur Stecuła -Prezes

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Motoryzacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 06.07.2022 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2022 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-09-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę