OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

 

Brzeg, dnia 21.08.2014r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer sprawy: TU-PN-05-14

Nazwa zadania:  Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Działu VII § 44 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

www.pwik.brzeg.pl

przetargi@pwik.brzeg.pl

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pwik.brzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać drogą elektroniczną.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r .
 • udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r (Dz.U. Nr 113, poz.1211 z późn. zm.) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym,
 • lokalizacja zbiornika – Baza magazynowo-transportowa  Brzeg, ul. Wyszyńskiego 31,

 

Szacowane zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem wynosi  10 500 litrów miesięcznie         (252  000   litrów za cały okres realizacji zadania).

Wykonawca w ofercie określi cenę hurtową jednostkową netto zł/l na dzień 29.08.2014 r. oraz  marżę/upust* na każdy zatankowany do pojazdów lub urządzeń litr oleju napędowego stały przez cały czas trwania umowy.

 

Wykonawca ustali stałą miesięczną opłatę  z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak:

ü       dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego 

ü       dowóz ON do zbiornika

ü       analiza rozliczeniowa

ü       dostępność on-line do danych  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

ü       oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia  

 

 

 

Wymagania:

 • do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii (próbka paliwa przy każdej  dostawie w 5 litrowym metalowym karnistrze zaplombowanym własnymi znakami wykonawcy z dwóch kolejnych dostaw), list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny
 • dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie
 • odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ   podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego .
 • Wykonawca  przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

09134100-8 – olej napędowy

 

#48V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego posadowienia zbiornika magazynowego do  30.09.2016r. 

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy dotyczące:

 

1.1 posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

 

1.2   posiadania  wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,  w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostawy oleju napędowego w ilości 96 000 litrów/rok  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

1.4 Znajduje  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1  Ustawy Pzp.

 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

 

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryteria oceny ofert

 

 

Lp

 

Nazwa

kryterium

Waga

kryterium

 

Szczegółowy opis, wzór

 

1

Cena paliwa

80

An=B/C*80 pkt,

 

An – ilość punktów przyznana ofercie n za cenę

B -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach

C- cena badanej oferty

2.

Miesięczna opłata uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zadania

20

Dn=E/F*20 pkt,

 

Dn – ilość punktów przyznana ofercie n za abonament

E -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach

F- cena badanej oferty

3

Ogółem

100

Wn=An*0,80 +Dn*0,20

 

 

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 08.09.2014r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

Sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 08.09.2014r. o godz. 12:30

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)

49-300 Brzeg

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.10.2014 r.

Prezes

Marek Starczyk

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 08/09/2014 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08/09/2014 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 07/10/2014
 • Znak sprawy: TU-PN-05-14

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę