OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

 

Brzeg dnia 26.08.2020r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer sprawy: TU-PN-04-2020

Nazwa zadania:  Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Działu VII § 44 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego.

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

www.pwik.brzeg.pl

przetargi@pwik.brzeg.pl

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pwik.brzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać drogą elektroniczną.

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r .
 • udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r (Dz.U. Nr 113, poz.1211 z późniejszymi zmianami) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym,
 • lokalizacja zbiornika – Baza magazynowo -transportowa Brzeg, ul. Wyszyńskiego 31,

 

Szacowane zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem wynosi 5830 litrów miesięcznie (140 000 litrów za cały okres realizacji zadania).

Wykonawca w ofercie określi cenę hurtową jednostkową netto zł/l na dzień  01.09.2020 r. oraz  marżę/upust* na każdy zatankowany do pojazdów lub urządzeń litr oleju napędowego stały przez cały czas trwania umowy.

 

Wykonawca ustali stałą miesięczną opłatę  z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak:

 • dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego
 • dowóz ON do zbiornika
 • analiza rozliczeniowa
 • dostępność on-line do danych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia

Wymagania:

 • Do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii (próbkę rozjemczą przy każdej dostawie oleju napędowego w 1 litrowym plastikowym pojemniku zabezpieczonym zakrętką samokontrującą, którą to zlewa w obecności pracownika Zamawiającego).
 • List przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.
 • Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie.
 • Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego .
 • Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu.

 

WYDZIERŻAWIENIE, DOSTAWA I INSTALACJA ZBIORNIKA OLEJU NAPĘDOWEGO
Z DYSTRYBUTOREM

 

 • Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw w  dopuszczony do eksploatacji na terenie Zamawiającego zbiornik paliwa. Zbiornik ma być dwu płaszczowej konstrukcji, o pojemności min. 5000  litrów, z dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego.
 • Zbiornik należy dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do 14 dni od podpisania umowy. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby ciśnieniowej – nr UDT ), opinię Instytutu Ochrony Środowiska, jak również spełniać inne wymagania (np.: SANEPID-u, PIP, BHP). Wykonawca zgłosi zbiornik do dozoru technicznego i poniesie związane z tym koszty.
 • Pompa i dystrybutor mają być umieszczone w zamykanej obudowie chroniącej przed dostępem osób niepowołanych.
 • Układ dystrybucyjny powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych.

 

ROZLICZANIE KIEROWCÓW I ZARZĄDZANIE PALIWEM

 • Olej napędowy jest własnością Wykonawcy do chwili zatankowania go do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby.
 • Wykonawca wydaje olej napędowy kierowcom (operatorom) oraz pojazdom upoważnionych przez Zamawiającego ze zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawiającego.
 • dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 13.00 w dni robocze.
 • O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
 • Ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej.
 • Niezbędne zamawiającemu załączniki do faktur Zamawiający pobiera samodzielnie z programu do bezobsługowego poboru paliwa.
 • Wykonawca dokonuje pełnej analizy pobranego przez Zamawiającego oleju napędowego ze zbiornika zawierającego, co najmniej, następujące dane:

– datę i godzinę tankowania,

– imiona i nazwiska kierowców pobierających paliwo,

– numery rejestracyjne pojazdów,

– zużycia paliwa pobranego do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione  osoby wg norm zużycia obowiązujących u Zamawiającego.

 • Kierowcy (operatorzy) Zamawiającego mogą pobierać olej napędowy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu w sposób ciągły do paliwa w miejscu zlokalizowania zbiornika bez konieczności zamawiania paliwa przez Zamawiającego.

 

Dodatkowe wymagania:

 

 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
 • określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, e-mail i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

09134100-8 – olej napędowy

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego posadowienia zbiornika magazynowego do  30.09.2022r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 1. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy dotyczące:

1.1 Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

 • Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,  w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostawy oleju napędowego w ilości 60 000 litrów/rok  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

1.4 Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

1.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryteria oceny ofert

 

 

Lp

 

Nazwa

kryterium

Waga

kryterium

 

Szczegółowy opis, wzór

 

1 Cena paliwa 80 An=B/C*80 pkt,

 

An – ilość punktów przyznana ofercie n za cenę

B -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach

C- cena badanej oferty

2. Miesięczna opłata uwzględniająca wszystkie koszty realizacji zadania 20 Dn=E/F*20 pkt,

 

Dn – ilość punktów przyznana ofercie n za abonament

E -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach

F- cena badanej oferty

3 Ogółem 100 Wn=An*0,80 +Dn*0,20

UWAGA: w kryterium nr 2 /miesięczna opłata/ cena musi być większa niż 0,00 zł.

 

 2. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 09.09.2020r., do  godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

Sekretariat

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 09.09.2020r. o godz. 12:30

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul.Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo– transportowej)

49-300 Brzeg

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.10.2020r.

 

 

ZASTĘPCA PREZESA DS.TECHNICZNYCH

Krzysztof Tokarski

————————————-

Kierownik Zamawiającego

 

 

 

 

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 09/09/2020 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09/09/2020 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 09/10/2020
 • Znak sprawy: TU-PN-04-2020

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę