OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

 

Brzeg, dnia 15.06.2016r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer sprawy: TU-PN-03-16

Nazwa zadania:  Dostawa oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika

 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Działu VII § 44 Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

www.pwik.brzeg.pl

przetargi@pwik.brzeg.pl

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 euro na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego u Zamawiającego

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.pwik.brzeg.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać drogą elektroniczną.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. wraz ze zbiornikiem magazynowym w formie dzierżawy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 z 2006 r .
 • udostępnienie w formie dzierżawy na okres trwania umowy, zbiornika spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r (Dz.U. Nr 113, poz.1211 z późn. zm.) z układem dystrybucyjnym do bezobsługowego poboru oleju napędowego identyfikującego niezależnie pojazdy samochodowe, maszyny i urządzenia oraz kierowców, służące do wewnętrznego tankowania pojazdów Zamawiającego olejem napędowym,
 • lokalizacja zbiornika – Baza magazynowo-transportowa  Brzeg, ul. Wyszyńskiego 31,

 

Szacowane zapotrzebowanie w okresie objętym zamówieniem wynosi  8 500 litrów miesięcznie         (204 000   litrów za cały okres realizacji zadania).

Wykonawca w ofercie określi cenę hurtową jednostkową netto zł/l na dzień  24.06.2016 r. oraz  marżę/upust* na każdy zatankowany do pojazdów lub urządzeń litr oleju napędowego stały przez cały czas trwania umowy.

 

Wykonawca ustali stałą miesięczną opłatę  z uwzględnieniem wszystkich kosztów realizacji zadania takich jak:

ü  dzierżawa zbiornika wraz z układem dystrybucyjnym do pobierania oleju napędowego 

ü  dowóz ON do zbiornika

ü  analiza rozliczeniowa

ü  dostępność on-line do danych  24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

ü  oraz innych koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia  

 

Wymagania:

 • do każdej dostawy oleju napędowego, stanowiącego      przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej      partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub      potwierdzonej kopii (próbkę rozjemczą oleju napędowego w 1 litrowym      plastikowym pojemniku zabezpieczonym zakrętką samokontrującą z dwóch      kolejnych dostaw, którą to zlewa w obecności pracownika Zamawiającego).     
 • list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny
 • Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania kaucji gwarancyjną na  rzecz Ministerstwa Finansów przez okres trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatku  VAT.
 • dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie
 • odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika magazynowego oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ   podpisanym przez osoby uprawnione przez Zamawiającego .
 • Wykonawca  przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi tankowania pojazdów/sprzętu.

 

 

WYDZIERŻAWIENIE, DOSTAWA I INSTALACJA ZBIORNIKA OLEJU NAPĘDOWEGO
Z DYSTRYBUTOREM

 

 • Wykonawca winien wyposażyć Zamawiającego na okres realizacji dostaw      w  dopuszczony do eksploatacji na      terenie Zamawiającego zbiornik paliwa. Zbiornik ma być dwu płaszczowej konstrukcji,      o pojemności min. 5000  litrów, z      dystrybutorem do tankowania. Zbiornik ma być wykonany z wysokiej jakości      surowców odpornych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych i      promieniowania UV oraz ma gwarantować maksymalne zabezpieczenie przed      wyciekami, które mogłyby spowodować szkody dla środowiska naturalnego.
 • zbiornik należy      dostarczyć i zainstalować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu do dnia      03.10.2016r. Zbiornik musi posiadać ważne dopuszczenie biegłego z zakresu      pożarnictwa oraz wymagane dokumenty dozoru technicznego dopuszczające      zbiornik do eksploatacji (poświadczenie o przeprowadzonym badaniu próby      ciśnieniowej – nr UDT ), opinię Instytutu Ochrony Środowiska, jak również      spełniać inne wymagania (np.: SANEPID-u, PIP, BHP). za  poniesie koszty zapłaci  Wykonawca.
 • pompa i dystrybutor      mają być umieszczone w zamykanej obudowie chroniącej przed dostępem osób      niepowołanych.
 • układ dystrybucyjny      powinien być urządzeniem zapewniającym samoobsługowy pobór oleju napędowego      przez osoby upoważnione przez Zamawiającego poprzez przydzielenie      kierowcom (operatorom) kart logujących lub równoważnych oraz pojazdom      (maszynom) kluczy logujących lub równoważnych

 

ROZLICZANIE KIEROWCÓW I ZARZĄDZANIE PALIWEM

 • olej napędowy jest własnością Wykonawcy do chwili zatankowania go do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione osoby
 • Wykonawca wydaje olej napędowy kierowcom (operatorom) oraz pojazdom upoważnionych przez Zamawiającego ze zbiornika zlokalizowanego na terenie Zamawiającego
 • dostawy oleju napędowego mają odbywać się w godzinach 7.00 do 13.00  w dni robocze.
 • O dostawie oleju napędowego do zbiornika Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej              2-godzinnym wyprzedzeniem
 • ilość pobranego oleju napędowego jest rozliczana w temperaturze rzeczywistej.
 • niezbędne zamawiającemu załączniki do faktur Zamawiający pobiera samodzielnie z programu do bezobsługowego poboru paliwa
 • Wykonawca dokonuje pełnej analizy pobranego przez Zamawiającego oleju napędowego ze zbiornika zawierającego, co najmniej, następujące dane:

– datę i godzinę tankowania,

– imiona i nazwiska kierowców pobierających paliwo,

– numery rejestracyjne pojazdów,

– zużycia paliwa pobranego do baków pojazdów i maszyn przez upoważnione  osoby wg norm zużycia obowiązujących u Zamawiającego.

 • kierowcy (operatorzy) Zamawiającego mogą pobierać olej napędowy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Zamawiający ma dostęp do danych dotyczących poboru oleju napędowego 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 • Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu w sposób ciągły do paliwa w      miejscu zlokalizowania zbiornika bez konieczności zamawiania paliwa przez      Zamawiającego.
 • Wykonawca uwzględni możliwość udostępniania i poboru paliwa ze      zbiornika zlokalizowanego u Zamawiającego przez firmy i osoby fizyczne z      zewnątrz na podstawie oddzielnie zawartej umowy.

 

Dodatkowe wymagania:

 

 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
 • określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, e-mail  i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
 • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy

 

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień:

09134100-8 – olej napędowy

 

#48V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego posadowienia zbiornika magazynowego do  30.09.2018r. 

  

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy dotyczące:

 

1.1 posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Do prowadzenia działalności w zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

 

1.2  posiadania  wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,  w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostawy oleju napędowego w ilości 65 000 litrów/rok  wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

 

1.4 Znajduje  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1  Ustawy Pzp.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

5. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Kryteria oceny ofert

 

 

Lp

 

Nazwa

kryterium

Waga

kryterium

 

Szczegółowy   opis, wzór

 

1

Cena paliwa

80

An=B/C*80 pkt,

 

An – ilość punktów przyznana ofercie n za cenę

B -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych   ofertach

C-   cena badanej oferty

2.

Miesięczna opłata uwzględniająca wszystkie koszty   realizacji zadania

20

Dn=E/F*20 pkt,

 

Dn – ilość punktów przyznana ofercie n za abonament

E -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych   ofertach

F- cena badanej oferty

3

Ogółem

100

Wn=An*0,80 +Dn*0,20

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 29.06.2016r. do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15

49-300 Brzeg

Sekretariat

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 29.06.2016r. o godz. 12:30

w siedzibie zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 31 ( Biurowiec na bazie magazynowo – transportowej)

49-300 Brzeg

                         

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 28.07.2016 r.

                          

 

 

PREZES

Artur Stecuła

——————————————

Kierownik Zamawiającego

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 29/06/2016 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29/06/2016 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 28/07/2016
 • Znak sprawy: TU-PN-03-16

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę