OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnyjnych na potrzeby PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia podzielono na pięć zadań. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane zadania. 

Zadanie nr 1 – Armatura i kształtki wodociągowe 
Zadanie nr 2 – Armatura naprawcza i łączeniowa 
Zadanie nr 3 – Włazy i wpusty żeliwne 
Zadanie nr 4 – Wyroby betonowe 
Zadanie nr 5 – Materiały wod-kan z PE i PVC 

Kod CPV:
44470000-5 – wyroby z żeliwa 
44114200-4 – produkty betonowe 
44163000-0 – rury i osprzęt 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16/04/2009 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 15/05/2009
 • Znak sprawy: TU-PN-01-09

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę