OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2017

 

Brzeg, dnia 06.12.2016 r.

Znak postępowania: TU-PN-05-16

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4164051 wew. 129, 221,

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

 „Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2017”

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych :

1) Armatura naprawcza z żeliwa sferoidalnego i stali nierdzewnej

2) Włazy i wpusty żeliwne

3) Produkty betonowe

4) Rury  PVC i PE kształtki

5) Zasuwy, opaski do nawiercania, zasuwy do przyłącz domowych, obudowy  do zasuw, kształtki

kołnierzowe   z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne i skrzynki do hydrantów

2.Termin złożenia ofert— 20.12.2016 r. o godz. 12:00

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia — 20.12.2016 r. o godz. 12:30

4.Dostawa:  sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub na

piśmie, faksem, lub drogą mailową

5.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy  w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 u.p.z.p. i ust.5 pkt.1 u.p.z.p.

2) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w siwz i przyjmują je bez zastrzeżeń.

6.  Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony

internetowej  Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

7.  Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Dziale Utrzymania Ruchu i  Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

8.  Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą— na pisemną prośbę Wykonawcy.

9.  Kryterium oceny ofert:

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 1, 2 , 3 , 4

1. –  cena 80%

2. – gwarancja  20% (Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę najdłuższy okres

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane przez niego dostawy. Preferowany będzie

najdłuższy okres gwarancji podany w miesiącach. Max 60 miesięcy)

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 5

1. –  cena 80%

2. – gwarancja  20%  (Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę najdłuższy okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonane przez niego dostawy. Preferowany będzie najdłuższy okres gwarancji podany w miesiącach. Max 120 miesięcy  )

 

10. Miejsce złożenia ofert — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu                     ul. Wolności 15,  49-300    Brzeg , sekretariat  od  godz. 7:00 – 15:00

I l.  Miejsce otwarcia ofert w Dziale Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

12.  Termin związania ofertą – 30 dni.

13.  Zamawiający   dopuszcza składanie ofert częściowych.

14 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

15.  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

Zatwierdził:  Artur Stecuła   –  Prezes Zarządu

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 20/12/2016 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20/12/2016 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 18/01/2017
 • Znak sprawy: TU-PN-05-16

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę