OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2016”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul. Wolności 15,          49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 4164051 wew. 129, 221, faks 77 4163153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Armatura naprawcza z żeliwa sferoidalnego i stali nierdzewnej

2) Włazy i wpusty żeliwne

3) Produkty betonowe

4) Rury  PVC i PE kształtki

5) Zasuwy, opaski do nawiercania, zasuwy do przyłącz domowych, obudowy  do zasuw, kształtki  kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne i skrzynki do hydrantów  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  „Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2016”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający, zgodnie z art. 134, ust. 6. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych[1] przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV:

44470000-5 – armatura naprawcza z żeliwa sferoidalnego i stali nierdzewnej, 

44470000-5 – włazy i wpusty żeliwne

44114200-4 – produkty betonowe

44163000-0 – rury  PVC i PE kształtki

44470000-5 – zasuwy, opaski do nawiercania, zasuwy do przyłącz domowych, obudowy do zasuw, kształtki  kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, hydranty nadziemne, podziemne i skrzynki do hydrantów 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy  Zakończenie: 31.12.2016r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWAQNIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10-11 Ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1:

1)    pkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)       pkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10-11 Ustawy

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione w terminach, jak dla dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) i pkt. 1 lit. b) (nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW):

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje), przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 dostawy materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych , przy czym koszt każdej dostawy winien wynosić nie mniej niż :

a) dla zadania nr 1 –  20 000,00zł  brutto

b) dla zadania nr 2 –    7 000,00zł  brutto

c) dla zadania nr 3 –   10 000,00zł  brutto

d) dla zadania nr 4 –   50 000,00zł  brutto

e) dla zadania nr 5 –  100  000,00zł  brutto

Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określających, czy te dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa powyżej są:

 • poświadczenie; z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku, gdy dostawy, wskazane w wykazie dostaw, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych dostaw.

W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

3)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)    znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 1, 2 , 3 , 4

1)      Kryterium nr 1 – Cena – 100 %

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 5

1)    Kryterium nr 1 – Cena – 70 %

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt.

2)      Kryterium nr 2 – Termin gwarancji jakości – 30%

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Zakazuje się zmian treści umowy za wyjątkiem tych wskazanych w siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015r.   do godziny 12:00,    

miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

w dniu 02.12.2015r.

 

                                                                                                                    Zatwierdził:[1] W dalszej części niniejszej IDW zwrot „ustawa Prawo zamówień publicznych” będzie zastępowany przez Zamawiającego zwrotem u.p.z.p. lub p.z.p

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 16-12-2015 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16-12-2015 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 0.00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 14-01-2016
 • Znak sprawy: TU-PN-03-15

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę