OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych do wykonanania sieci zewnętrznych na osiedlu przy ul. Słonecznej w Brzegu.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych do wykonanania sieci zewnętrznych:
– kanalizacyjnej
– wodociągowej
– deszczowej
na nowobudowanym osiedlu przy ul. Słonecznej w Brzegu.

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy części:
zadanie częściowe 1 obejmuje dostawę materiałów betonowych
zadanie częściowe 2 obejmuje dostawę materiałów instalacyjnych z PE i PVC
zadanie częściowe 3 obejmuje dostawę materiałów instalacyjnych z żeliwa

Dokładny opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV
44114200-4 – produkty betonowe – zadanie nr 1
44163000-0 – rury i osprzęt – zadanie nr 2
44470000-5 – wyroby z żeliwa – zadanie nr 3

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14/11/2008 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 13/12/2008
 • Znak sprawy: TU-PN-02-08

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę