OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem

Numer postępowania: TU-PN-11-2022                                                                                      Brzeg, dnia 17.11.2022r.

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem.

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia:

 • Maszyna fabrycznie nowa, rok produkcji 2022.
 • Silnik wysokoprężny szesnastozaworowy turbodoładowany o mocy znamionowej 110-120 KM, z filtrem cząstek stałych typu DPF.
 • Silnik spełniający normę spalin STAGE V.
 • Pojemność silnika maksymalnie 4,0 litra.
 • Masa eksploatacyjna maszyny maksymalnie 10 000 kg.
 • Obie osie skrętne.
 • Napęd koparko – ładowarki na obie osie z możliwością napędu na jedną oś.
 • Blokada mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu.
 • Automatyczna skrzynia biegów maszyny przełączalna pod obciążeniem, tryb automatycznego wyłączania silnika oraz automatycznego powrotu do biegu jałowego celem oszczędności zużycia paliwa.
 • Minimum 4 biegi do przodu, minimum 3 biegi do tyłu.
 • 2 niezależne układy hamowania.
 • Instalacja elektryczna 12V.
 • Cztery koła jezdne równe o rozmiarze 28”.
 • System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania.
 • Pompa wielotłoczkowa zasilająca układ hydrauliczny.
 • Wydajność układu hydraulicznego 150 – 165 l/min.
 • Ciśnienie robocze maksymalnie 210 bar.
 • Zbiornik paliwa 130 – 140 litrów.
 • Kabina operatora z klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca standardy ROPS/FOPS z obrotowym  fotelem, amortyzowanym pneumatycznie oraz podgrzewanym.
 • Radioodtwarzacz z Bluetooth.
 • Osłona przeciwsłoneczna.
 • Poziom hałasu w kabinie do 75 dB.
 • Błotniki kół przednich i tylnych.
 • Oświetlenie drogowe zgodne z wymaganiami pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych oraz sygnał cofania.
 • Lampa ostrzegawcza typu „kogut”.
 • Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie wraz z podkładkami gumowymi.
 • Pojemność łyżki ładowarkowej min. 1,2 m3, montowana na szybkozłącze mechaniczne, łyżka wielofunkcyjna dzielona z widłami zamontowanymi na łyżce.
 • Wysokość załadunku łyżką ładowarkową do sworznia obrotu min. 3,50 m.
 • Udźwig do pełnej wysokości łyżką ładowarkową min. 3500 kg.
 • Samo poziomowanie oraz układ stabilizacji łyżki ładowarki.
 • Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm, 400 mm i 300 mm z zębami.
 • Łyżka skarpowa 1500 mm.
 • Głębokość kopania min. 5,8 m.
 • Instalacja hydrauliczna pod młot hydrauliczny.
 • Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.
 • Możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego.
 • Ramię koparkowe wygięte o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe).
 • Sterowanie układem ładowarkowym oraz ramieniem koparkowym za pomocą joysticków.

Pozostałe wymagania związane z dostawą przedmiotu zamówienia:

 • Dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 • Adres dostawy – Baza magazynowo -transportowa, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.
 • Wraz z sprzętem należy dostarczyć wymagane prawem atesty i certyfikaty, instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dokument gwarancyjny w języku polskim.
 • Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko – ładowarki.
 • Gwarancja producenta na dostarczony sprzęt co najmniej 24 miesiące lub 2000 motogodzin od daty sprzedaży.
 • Serwis autoryzowany, stacjonarny z magazynem części zamiennych w odległości do 100 km (podać dokładny adres).
 • W cenie ujęte szkolenie dwóch operatorów w czasie do dwóch dni od daty dostarczenia sprzętu.

2.Termin złożenia ofert— 02.12.2022r. do godz. 12:00

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia — 02.12.2022r. o godz. 12:30

4. Dostawa: do dnia 30.12.2022r.

5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) zobowiązali się wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art.108 ust.1 i art.109 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

2) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

6. Formularze specyfikacji warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

7.Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą— na pisemną prośbę Wykonawcy.

8. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.

9. Miejsce złożenia ofert — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,

49-300 Brzeg , sekretariat  od  godz. 7:00 – 15:00.

10.  Miejsce otwarcia ofert w Dziale Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

11. Termin związania ofertą – 30 dni.

12. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

14. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł.

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Maszyny, urządzenia
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 02.12.2022 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.12.2022 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-11-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę