OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka”

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul. Wolności 15,          49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 4164051 wew. 129, 221, faks 77 4163153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka”

o następujących parametrach technicznych:

PODWOZIE

 1. Fabrycznie nowe, rok produkcji – 2016
 2. Dopuszczalna masa całkowita do 15 000 kg
 3. Układ napędowy 4×4
 4. Nośność osi przedniej – nie mniejsza niż 6300 kg
 5. Blokada mechanizmu różnicowego w osi przedniej z brzęczykiem
 6. Przyłączany napęd kół przednich
 7. Zawieszenie tylne pneumatyczne, koła podwójne
 8. Nośność osi tylnej – nie mniejsza niż 9500 kg
 9. Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, tylna oś ze zwolnicami
 10. Rozstaw osi –  nie większy niż 3300 mm
 11. Prześwit nie mniejszy niż 320 mm
 12. Silnik wysokoprężny, o mocy nie mniejszej niż 210 kW, emisja spalin EURO 6, elektroniczna regulacja silnika, podgrzewany filtr paliwa, płomieniowe urządzenie rozruchowe, pojemność skokowa nie większa niż 7000ccm, moment obrotowy nie mniejszy niż 1200 Nm
 13. Wydech wyprowadzony do góry
 14. Skrzynia biegów manualna, min. 9-biegowa,
 15. Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów
 16. Układ hamulcowy elektroniczny,
 17. Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej
 18. System zapobiegający blokowaniu kół – ABS
 19. Układ przeciwpoślizgowy – ASR
 20. Blokada przed staczaniem na pochyłości
 21. Kabina kierowcy 3 osobowa, w kolorze białym – RAL 9010, lakierowana fabrycznie
 22. Lusterka wsteczne elektryczne i ogrzewane
 23. Lusterka szerokokątne ogrzewane
 24. Lusterko krawężnikowe prawe 
 25. Lusterko przednie po stronie pasażera
 26. Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera
 27. Przyciemniana szyba przednia, szyby drzwi przyciemniane
 28. Tylna ściana kabiny z przyciemnianym oknem pośrodku, osiatkowana
 29. Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera
 30. Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
 31. Zderzak stalowy
 32. Klimatyzacja bezfreonowa
 33. Komputer pokładowy
 34. Centralny zamek
 35. Tachograf cyfrowy
 36. Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
 37. Blokada koła kierownicy z immobilizerem
 38. Światła główne halogenowe podwójne
 39. Zbiornik paliwa min. 150 litrów, wlew paliwa zamykany 
 40. Opony  – 11R22,5 z bieżnikiem S+G
 41. Brzęczyk biegu wstecznego
 42. Radio fabryczne CD
 43. Belka świetlna mocowana na dachu z przodu pojazdu z pulsującymi światłami koloru pomarańczowego, w środkowej części napis (treść zostanie ustalona na etapie przetargu)
 44. Apteczka , trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,  klin pod koła, dywaniki
 45. Koło zapasowe

 

Zabudowa wywrotki  

 1. Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2016 r.
 2. Wykonana z blachy stalowej gatunku nie gorszym niż 18G2A oraz ST3, zabezpieczona wewnątrz antykorozyjnie farbami epoksydowymi, na zewnątrz lakierowana lakierem poliuretanowym – kolor niebieski RAL 5010
 3. Długość skrzyni – 4100 mm (± 5%)
 4. Wysokość burt – nie mniejsza niż 600 mm
 5. Burty stalowe
 6. Lewa burta – hydroburta
 7. Podłoga stalowa
 8. Burta przednia podwyższona, chroniąca kabinę kierowcy
 9. Burty boczne z zawiasami w osi górnej i dolnej
 10. System wspomagania otwierania i zamykania burt bocznych – sprężyny
 11. Burta tylna z zawiasami w osi górnej i tylnej, odblokowywana z kabiny kierowcy
 12. Siłownik
 13. Układ hydrauliczny
 14. Osłony boczne przeciw najazdowe
 15. Plandeka zwijana na przedniej burcie
 16. Konturowe oklejenie taśmami odblaskowymi

 

Okres gwarancji na całość – nie krótszy niż 24 miesiące.

 

Wymagania dodatkowe

 

 1. Instrukcja obsługi w języku polskim
 2. Przeszkolenie z obsługi tachografu cyfrowego oraz obsługi pojazdu –      7 osób
 3. Homologacja na kompletny pojazd na dzień składania oferty
 4. Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu zgodnie z      obowiązującymi przepisami

 

5.   Kod  CPV:  34100000-8  Pojazdy silnikowe

 

6. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej i aukcji elektronicznej

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert       wariantowych.
  2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy       ramowej.
  3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty       najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

8. Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy  do  20.06.2016r.

9. Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10-11 Ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1:

1)    pkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)       pkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10-11 Ustawy

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione w terminach, jak dla dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) i pkt. 1 lit. b) (nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW):

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje), przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 dostawy  samochodu ciężarowego , przy czym koszt każdej dostawy winien wynosić nie mniej niż 260 000,00 zł /brutto/  każda.

               Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określających, czy te dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa powyżej są:

 • poświadczenie; z tym      że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być      wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania      ofert;
 • oświadczenie      wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze      wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku, gdy dostawy, wskazane w wykazie dostaw, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych dostaw.

W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

3)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)    znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

                  cena 100% = 100 pkt

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Zakazuje się zmian treści umowy za wyjątkiem tych wskazanych w siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  28.04.2016r.   do godziny 12:00,    

miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w dniu 14.04.2016r.

 

 Zatwierdził: Krzysztof Tokarski  – Z-ca Prezesa ds. Technicznych

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Motoryzacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 28/04/2016 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28/04/2016 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 27/05/2016
 • Znak sprawy: TU-PN-02-16

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę