OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej

 

 

Brzeg, dnia 24.02.2014r

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. , ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 4164051 ; 4161463, faks 77 4163153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.brzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa chemii technologicznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa chemii technologicznej

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia podzielono na (5) pięć zadań .Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1

 1. Polimer kationowy  – 13 ton

·    ZETAG 8165 lub  FLOPAM FO 4490SSH, ACEFLOCK 8702,  OPTIFLOC 8398 lub BRENNTAMER 3275 lub inny  którego  równorzędna przydatność została potwierdzona w przeprowadzonych  testach laboratoryjnych i technicznych.

·     dostawa jednorazowa w wielkości ok.500 kg– magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana

·    do oferty dołączona karta charakterystyki oferowanego preparatu

 

Zadanie nr 2

 1. Wapno palone  wysokoreaktywne mielone z przeznaczeniem do higienizacji osadów ściekowych  – 95  ton

·    dostawa jednorazowa w wielkości ok.10-15T– magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana

·    do oferty dołączona karta charakterystyki oferowanego preparatu

 

 

Zadanie nr 3

      3.   Koagulant żelazowy –   60 ton

 

·    zawartość minimalna Fe+3 12% wag. , temperatura pracy (gwarantowana stabilność w stanie ciekłym) od -30oC do +40oC   , produkt nie może zawierać  metali ciężkich  w ilościach nie przekraczających  kadm -1mg/l , cynk- 5 mg/l  , ołów – 0,5mg/l , nikiel – 25 mg/l , miedź  – 0,5 mg/l , chrom +6 – 1 mg/l  , substancji nierozpuszczonych w wodzie  do 0,1% oraz wolnego kwasu w roztworze  do 1% , produkt powinien posiadać niską korozyjność dla instalacji ze stali kwasoodpornej  (np.PIX 113)

·    dostawa jednorazowa w wielkości ok.20T– magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu, ul. Cegielniana

·    do oferty dołączona karta charakterystyki oferowanego preparatu i poświadczenie o spełnieniu powyższych wymagań 

 

Zadanie nr 4

 1. Wodorotlenek sodu 30% r-r  – 170 ton

 

·    atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN

·    do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości, 

·    jednorazowa dostawa cysterną  w ilości około 17 ton

·    dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach,

 

Zadanie nr 5

 1. Chlorek poliglinu   – PAX XL – 19H – 24 ton

 

Ø       Al2O3                       23,6±0,6%

Ø       Al.+3                        12,5±0,3%

Ø       Chlorki (Cl)             9,0±2,0%

Ø       pH                             3,5±0,4

Ø       Zasadowość              85,0±5%

Ø       Gęstość w kg/m3     (20ºC) 1350±40

Ø       Lepkość                   (20ºC) ok.20 mPas

Ø       Stężenie                    18-41%

 

·    atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN

·    do każdej dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości, 

·    jednorazowa dostawa cysterną  w ilości około 12 ton

·    dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka

    woj. opolskie

 

Dodatkowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawy będą realizowane w terminie do 5 dni od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań).
 2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt  Wykonawcy.
 3. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego przekazanych przez niego: telefonicznie,  drogą elektroniczną lub faksem.
 4. Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 5. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

24542000-5    – Polimer kationowy

24921210-7    – Wapno palone

24313125-3    – Koagulant żelazowy /siarczan żelazowy/

24311520-8    – Wodorotlenek sodu

24312123-2    – Chlorek poliglinu

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą posiadać  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Do prowadzenia działalności w   zakresie niniejszego przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia – załącznik nr 3 do siwz.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie dostaw w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,  w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw chemii technologicznej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę – załącznik nr 3 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

Wykaz wykonanych dostaw  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,  w okresie ostatnich trzech  lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 dostaw chemii technologicznej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pakt 1.1 , zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·    Opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

·     Informację o tym , czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej.

·    W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art.4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., nr 50, poz.331 z późn. zmianami) – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art.26.ust2d ustawy Pzp – załącznik nr 10 do SIWZ

·    Aktualny  odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

·    Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                                           W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty/ zaświadczenia/ muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

·    Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

·    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

·    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę.

·     W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia:

          Aktualnych kart charakterystyki i opisów oferowanych substancji  chemicznych   w języku

             polskim –  dotyczy wszystkich zadań.

       – Atest PZH na stosowanie do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN– dotyczy zadania nr 4

              i zadania nr 5

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na  terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art.24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24. ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania  tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1) pełnomocnictwo lub umowa pomiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

b) formularz rzeczowo-cenowy

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zgodnie z art. 144 Ustawy PZP Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:

1)    Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

2)      zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej VAT uwzględnionej w Formularzu ofertowym.

2. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że zmiany postanowień umowy mogą być wprowadzone w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, jedynie po akceptacji zmian i wyrażeniu zgody na ich wprowadzenie przez Zamawiającego.

3. Wprowadzone zmiany postanowień zawartej umowy na realizację niniejszego zamówienia

    publicznego, wymagają podpisania przez strony aneksu do umowy pod rygorem

    nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o. ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.03.2014r  godzina 12:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                    PREZES

MarekStarczyk                                                                                                  ________________________________   

Kierownik Zamawiającego • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11/03/2014 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 09/04/2014
 • Znak sprawy: TU-PN-01-14

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę