OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody

 

Nr postępowania : TU-PN-04-2023

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii technologicznej na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o..

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa wodorotlenku sodu r-r 30%  – 102 ton

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie zaktualizowanych scenariuszy narażenia
 • dostarczenie atestu PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
 • dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
 • dostawa – magazyn Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka,   woj.opolskie                                              

Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa chlorku poliglinu   – PAX XL – 60F – 25 ton

  Al2O3                       14,2±0,6%

  Al.+3                          7,5±0,3%

  Chlorki (Cl-)            16,0±3%

  pH                            1,8±0,5

  Zasadowość              65,0±5%

  Gęstość w kg/m3     (20ºC) 1310±30

  Lepkość                   (20ºC) 20 mPas

  Stężenie                    30-40%

  Zawartość Si            ok.1%

  Fe+3                          0,2%

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie atestu  PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
 • dostawa na  koszt i ryzyko Wykonawcy
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj. opolskie

Zadanie nr 3 – Dostawa chloru ciekłego  Cl2 –   4 tony

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • jednorazowa dostawa w ilości 2 ton
 • z dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie zaktualizowanych scenariuszy narażenia
 • dostarczenie atestu PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
 • dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
 • dostawa – magazyn Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj. opolskie

Kody  CPV:

24311520-8    – wodorotlenek sodu

24312123-2    – chlorek poliglinu

24311900-6    – chlor ciekły

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia dotyczy zadania nr 1, 2, 3:

1.Dostawy będą realizowane w terminie: 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

2.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego przekazanych przez niego: telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4.Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

5.Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

6.W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14dni.

II. Termin złożenia ofert – 17.03.2023r. do godz. 1200

III. Otwarcie ofert –   17.03.2023r. o  godz. 1230

IV. Okres realizacji od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 i art. 109 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu sektorowym również Wykonawców:
  1. z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
  2. z którym wiąże go umowa w sprawie realizacji zamówienia, lecz Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowuje terminów
  3. który jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez Instytucję Zamawiającego.

VI. Formularze Specyfikacji Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

VII. Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze ofert dotyczących zadania nr 1, nr 2, nr 3, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA OFERTOWA – 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin

An =    ———- x 100 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

VIII. Miejsce złożenia ofert –  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul.Wolności 15, 49-300 Brzeg – Sekretariat od godz. 700 do 1500

IX. Miejsce otwarcia ofert – Dział TU, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

X. Termin związania z oferta – 30 dni

XI. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie

XII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XIII. Każda oferta na zadanie nr 1 i nr 2  musi być zabezpieczona wadium w kwocie:

Zadanie nr 1 –  3 500,00 PLN

Zadanie nr 2 –  1 200,00 PLN

 

Zatwierdził:   Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 17.03.2023 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.03.2023 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : Zadanie nr 1 – 3 500,00 PLN, Zadanie nr 2 – 1 200,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-04-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę