OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków

 

Nr postępowania : TU-PN-03-2023

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii technologicznej na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o..

Przedmiot zamówienia podzielono na trzy zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Przedmiotem zamówienia będzie sukcesywna dostawa polimerów (flokulantów – polielektrolitów) zwanych dalej „polimerami” przeznaczonych do zagęszczania i odwadniania osadów w Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w okresie od dnia 01.04.2023 r. do dnia 31.03.2024 r. lub do wyczerpania ilości dostaw objętych niniejszym zamówieniem oraz koagulantu żelazowego stosowanego  do strącania fosforu ze ścieków. Do każdej partii dostarczanego produktu powinno być dołączone świadectwo jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informację o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej)  oraz informację o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta) wraz z aktualną kartą charakterystyki na dzień wydania z magazynu.

Rozpatrywane będą jedynie oferty polimerów, których przydatność została potwierdzona w testach  technicznych przeprowadzonych w 2023 roku w trakcie odwadniania i zagęszczania komunalnego osadu na urządzeniach linii odwadniania i zagęszczania oczyszczalni ścieków w Brzegu (poświadczone przeprowadzoną próbą w skali technicznej).

Oferent dostarczy kartę charakterystyki produktu zgodną z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.)

Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania:

Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci proszku (worki po 25 kg) – jednorazowa  dostawa paletą po ok.900kg do odwadniania osadu po fermentacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Brzegu z wykorzystaniem wirówki odwadniającej GEA Westfalia UCC 458-00-32 w  ilości rocznej 10 ton.

Za pozytywne należy uznać te wyniki dot. ilości zużytego polimeru /kg  s.m. osadu, które pozwoliły na uzyskanie wyniku min. 13% s.m. w osadzie odwodnionym.

W celu spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji należy dostarczyć polimer do odwadniania do prób w ilości testowej 25kg nie później niż 7 dni od ostatecznej daty składania ofert. Każdy oferent w trakcie trwania przetargu może przysłać do prób jeden wytypowany przez siebie produkt (możliwość przeprowadzenia na osadzie wcześniejszych testów laboratoryjnych).

Zadanie nr 2 – sukcesywna dostawa polielektrolitu w postaci emulsji do zagęszczania osadu zmieszanego osadu nadmiernego i wstępnego na wirówce GEA Westfalia UCA 501-50-32 na Oczyszczalni Ścieków w Brzegu w ilości rocznej 2,5 tony dostarczanego w pojemnikach typu: DPPL o pojemności netto 1000 litrów lub mniejszych.

Za pozytywne należy uznać te wyniki dot. ilości zużytego polimeru /kg  s.m. osadu, które pozwoliły na uzyskanie wyniku max.600 mg/l zawiesiny w odcieku przy ustalonych parametrach pracy wirówki i stacji zarobowej.

W celu spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji należy dostarczyć polimer do zagęszczania do prób w ilości testowej  min.5kg (dm3)  nie później niż 7 dni od ostatecznej daty składania ofert. Każdy oferent w trakcie trwania przetargu może przysłać do prób jeden wytypowany przez siebie produkt (możliwość przeprowadzenia na osadzie wcześniejszych testów laboratoryjnych).

Zadanie nr 3 – sukcesywna dostawa koagulantu żelazowy PIX 113 lub tożsamego technicznie zwanego dalej „koagulantem” tj. roztworu wodnego siarczanu żelaza (III),  koagulantu do zastosowań w procesie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, w tym do strącania fosforu ze ścieków, usuwania siarkowodoru i kondycjonowania osadów.

Specyfikacja składu:

Siarczan (VI) żelaza (III) 233-072-9/10028-22-5 zaw. 50 – 35% Siarczan (VI) żelaza (II) 231-753-5/7720-78-7 zaw. 1,5 – 0,1 % Siarczan manganu zaw. < 0,25 % 232-089-9/7785-87-7

Ilość – 72 tony 

dostawa : cysterna 18-20 ton

 

Opis próby technicznej i kryteria oceny:

Zadanie nr 1: polimer do odwadniania osadu.

Próba przeprowadzona zostanie na urządzeniach linii odwadniania osadu brzeskiej oczyszczalni ścieków PWiK Brzeg sp. z o.o.. Odwodnieniu poddany zostanie komunalny osad przefermentowany, zmieszany, odgazowany (min.24h). Roztwór polimeru w stacji zarobowej – 0,5% przy podawaniu do zarobu 6,47g/s (do obliczeń przyjęty zostanie współczynnik korygujący wynikający z różnic gęstości polimeru). Pod uwagę brane będą cztery nastawy nadawy roztworu polimeru na wirówkę 100%, 95%, 90%, 85%. Wydajność pompy podającej osad 10,5m3/h. Odciek w ocenie wizualnej powinien być czysty – jednak nie podlega ocenie laboratoryjnej i nie stanowi kryterium oceny.

Do obliczeń punktów w kategorii kosztów odwodnienia w ocenie ofert przyjęta będzie najmniejsza ilość polimeru A kg w potrzebna do odwodnienia 1 Mg s.m. i dająca wynik odwodnienia  min.13% s. m. w osadzie odwodnionym.

Do obliczenia punktów w kategorii najlepszy wynik odwodnienia brany będzie najlepszy wynik odwodnienia w całej próbie dotyczącej danego produktu.

Kryteria oceniania:  (maksymalna ilość punktów 100 = 100%)

80pkt(80%) – koszty odwodnienia 1Mg s.m. osadu przy spełnieniu warunków próby technicznej

ilość  polimeru A x cena netto 1kg

Ilość zdobytych punktów = 80x ( ilość polimeru A‘ x cena netto 1kg polimeru A’)/( ilość polimeru A x cena netto 1kg polimeru A)

A – ilość polimeru uzyskana w próbie danego produktu w kg

A’- ilość polimeru uzyskana w próbie produktu o najmniejszej wartości iloczynu  A x cena 1 kg danego polimeru

20pkt (20%) – najlepszy wynik odwodnienia

Ilość zdobytych punktów = 20x ( wynik odwodnienia B%-13%)/( wynik odwodnienia C%-13%); C- najwyższy stwierdzony w próbach wynik odwodnienia B- najwyższy wynik odwodnienia w próbie dla konkretnego polimeru.

Zadanie nr 2 : polimer do zagęszczania osadu.

Próba przeprowadzona zostanie na urządzeniach linii zagęszczania osadu brzeskiej oczyszczalni ścieków PWiK Brzeg sp. z o.o. Zagęszczeniu poddany zostanie komunalny osad surowy zmieszany (wstępny + nadmierny), zmieszany, o zawartości s.m. ok.1,5%. Roztwór polimeru w stacji zarobowej – 0,5% i 0,25% objętościowych, przy podawaniu polimeru do stacji zagęszczania 250l/h  (do obliczeń przyjęty zostanie współczynnik korygujący wynikający z różnic gęstości polimeru). Wydajność pompy podającej osad 37 m3/h. Nastawa pracy stacji zagęszczającej na 4,5% s.m. w osadzie zagęszczonym.

Za pozytywne należy uznać te wyniki dot. ilości zużytego polimeru /kg  s.m. osadu, które pozwoliły na uzyskanie wyniku max.600 mg/l zawiesiny w odcieku przy wyżej opisanych parametrach pracy wirówki i stacji zarobowej.

Do obliczeń punktów w kategorii kosztów zagęszczania w ocenie ofert przyjęta będzie najmniejsza ilość polimeru D kg w potrzebna do zagęszczenia 1 Mg s.m. i dająca wynik zawartości maksymalnie 600mg/l zawiesiny w odcieku.

Kryteria oceniania:  (maksymalna ilość punktów 100 = 100%)

100pkt(100%) – koszty zagęszczenia 1Mg s.m. osadu przy spełnieniu warunków próby technicznej

ilość  polimeru D x cena netto 1kg

Ilość zdobytych punktów = 100 x ( ilość polimeru D‘ x cena netto 1kg polimeru D’)/( ilość polimeru D x cena netto 1kg polimeru D)

D –   ilość polimeru uzyskana w próbie danego produktu w kg

D’-   ilość polimeru uzyskana w próbie produktu o najmniejszej wartości iloczynu  D x cena 1 kg danego polimeru

Zadanie nr 3 : koagulant żelazowy do strącania fosforu ze ścieków

Kryterium oceny:

100pkt(100%) – koszty dostawy koagulantu żelazowego przy spełnieniu warunków opisanych we wcześniejszej części specyfikacji dot. zadania jego dostawy

E – cena za 1kg

Ilość zdobytych punktów = 100 x (  cena netto 1kg koagulantu E’)/( cena netto 1kg koagulantu E)

E –  cena za 1kg oferowanego koagulantu

E’-  cena za 1kg najtańszego koagulantu  

Kody  CPV:

24542000-5    – polimer kationowy

24313125-3    – koagulant żelazowy

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia dotyczy zadania nr 1, 2, 3:

1.Dostawy będą realizowane w terminie: 4 dni roboczych – od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

2.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3.Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego przekazanych przez niego: telefonicznie lub drogą elektroniczną.

4.Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

5.Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

6.W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

II.Termin złożenia ofert – 16.03.2023r. do godz. 1200

III. Otwarcie ofert – 16.03.2023r. o  godz. 1230

IV. Okres realizacji od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2023r. do 31.03.2024r.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • Zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 • Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale B niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu sektorowym również Wykonawców:
  1. z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
  2. z którym wiąże go umowa w sprawie realizacji zamówienia, lecz Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowuje terminów
  3. który jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez Instytucję Zamawiającego.

VI. Formularze Specyfikacji Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

VII. Miejsce złożenia ofert –  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg – Sekretariat od godz. 700 do 1500

VIII. Miejsce otwarcia ofert – Dział TU, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

IX. Termin związania z oferta – 30 dni

X. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie

XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

XII. Każda oferta na zadanie nr 1, nr 2 i nr 3 musi być zabezpieczona wadium w kwocie:

Zadanie nr 1 –     3 000,00 PLN

Zadanie nr 2 –     900,00 PLN

Zadanie nr 3 –     900,00 PLN

Zatwierdził: Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 16.03.2023 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2023 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30.
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : Zadanie nr 1 – 3 000,00 PLN, Zadanie nr 2 – 900,00 PLN, Zadanie nr 3 – 900,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-03-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę