OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody

Brzeg, dnia 07.04.2022r.

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Dostawa chemii technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody”

Numer postępowania : TU-PN-06-2022

 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii technologicznej dla Stacji Uzdatniania Wody.

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1   –    Wodorotlenek sodu r-r 30%  – 120,0 ton

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie zaktualizowanych scenariuszy narażenia
 • dostarczenie atestu PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa:
  • na koszt i ryzyko Wykonawcy
  • sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
  • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
  • do magazynu Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka,
   woj. opolskie                                                                                              

Zadanie nr 2   –    Chlor ciekły  Cl2 –   4 tony

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • jednorazowa dostawa w ilości 2 ton w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
 • dostawa w zbiornikach ciśnieniowych o pojemności 500l znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego
 • z dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie zaktualizowanych scenariuszy narażenia
 • dostarczenie atestu PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa:
  • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
  • na koszt i ryzyko Wykonawcy
  • do magazynu Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka,
   woj. opolskie

Kody  CPV:

24311520-8    – Wodorotlenek sodu

24311900-6    – Chlor ciekły

II. Termin złożenia ofert – 21.04.2022r. do godz. 1200 

III. Otwarcie ofert –  21.04.2022r. o  godz. 1230

IV. Okres realizacji – od podpisania umowy do 31.03.2023r.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 i art. 109 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.

3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

4. Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu sektorowym również Wykonawców:

 1. z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
 2. z którym wiąże go umowa w sprawie realizacji zamówienia, lecz Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowuje terminów etc.
 3. który jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez Instytucję Zamawiającego.

VI. Formularze Specyfikacji Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl.

VII. Formularze można otrzymać pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy.

VIII. Kryterium oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA OFERTOWA – 100 %.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad. Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

An =    (Cmin/Cn) x 100 pkt

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty.

IX. Miejsce złożenia ofert – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg –   Sekretariat od godz. 700 do 1500 .

X. Miejsce otwarcia ofert – Dział TU, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

XI. Termin związania z ofertą – 30 dni.

XII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie.

XIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XIV. Każda oferta na zadanie nr 1, musi być zabezpieczona wadium w kwocie – 1 300,00 PLN.

 

Zatwierdził:  Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 21.04.2022 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.04.2022 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości Zadanie nr 1 -1 300,00 PLN.
 • Termin związania ofertą: 21.05.2022
 • Znak sprawy: TU-PN-06-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę