OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej

 

 

 

Brzeg, dnia 04.03.2022r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

UL. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

 

„Dostawa chemii technologicznej”

Nr postępowania : TU-PN-04-2022

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa chemii technologicznej;

Przedmiot zamówienia podzielono na (4) cztery zadania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1

Polimer kationowy w postaci sypkiej   w ilości 12,5T – np. Zetag 8185 lub inny, którego przydatność została potwierdzona w testach  technicznych przeprowadzonych w 2022 roku w trakcie odwadniania i zagęszczania komunalnego osadu na urządzeniach linii odwadniania  Oczyszczalni Ścieków w Brzegu  (poświadczone przeprowadzoną próbą w skali technicznej).

Oferent dostarczy kartę charakterystyki produktu zgodną z ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.132 z 29.05.2015 r. wraz ze sprostowaniem (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L.12 z 17.01.2017 r.)

Ponadto każda partia polimeru dostarczana być winna wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informację o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej)  oraz informację o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta).

Za pozytywne należy uznać te wyniki dot. ilości zużytego polimeru /kg  s.m. osadu, które pozwoliły na uzyskanie wyniku min. 13% s.m. w osadzie odwodnionym.

W celu spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji należy dostarczyć polimer do prób w ilości testowej 25kg  nie później niż 7 dni od ostatecznej daty składania ofert. Każdy oferent w trakcie trwania przetargu może przysłać do prób jeden wytypowany przez siebie produkt (możliwość przeprowadzenia na osadzie wcześniejszych testów laboratoryjnych).

Opis próby technicznej.

Próba przeprowadzona zostanie na urządzeniach linii odwadniania osadu brzeskiej oczyszczalni ścieków PWiK Brzeg sp. z o.o. Odwodnieniu poddany zostanie komunalny osad przefermentowany, zmieszany, odgazowany (min.24h). Roztwór polimeru w stacji zarobowej – 0,47% przy podawaniu do zarobu 6,47g/s (do obliczeń przyjęty zostanie współczynnik korygujący wynikający z różnic gęstości polimeru). Pod uwagę brane będą cztery  nastawy nadawy roztworu polimeru na wirówkę 90%, 75%, 60%, 50%. Wydajność pompy podającej osad 60% – 12,7m3/h.

Do obliczeń punktów w kategorii kosztów odwodnienia w ocenie ofert  przyjęta będzie najmniejsza ilość polimeru A w kg potrzebna do odwodnienia 1 Mg s.m. i dająca wynik odwodnienia  min.13% s. m. w osadzie odwodnionym.

Do obliczenia punktów w kategorii najlepszy wynik odwodnienia brany będzie najlepszy wynik odwodnienia w całej próbie dotyczącej danego produktu.

Kryteria oceniania:  (maksymalna ilość punktów 100 = 100%)

80pkt(80%) – koszty odwodnienia 1Mg s.m. osadu przy spełnieniu warunków próby technicznej

ilość  polimeru A x cena netto 1kg

Ilość zdobytych punktów = 80x ( ilość polimeru A‘ x cena netto 1kg polimeru A’)/( ilość polimeru A x cena netto 1kg polimeru A)

A- ilość polimeru uzyskana w próbie danego produktu w kg

A’- ilość polimeru uzyskana w próbie produktu o najmniejszej wartości iloczynu  A x cena 1 kg danego  polimeru

20pkt (20%) – najlepszy wynik odwodnienia

Ilość zdobytych punktów = 20x ( wynik odwodnienia B%-13%)/( wynik odwodnienia C%-13%); C- najwyższy stwierdzony w próbach wynik odwodnienia B- najwyższy wynik odwodnienia w próbie dla konkretnego polimeru.

Wymagania techniczne:

 •     dostawa partiami w ilości około 500 kg- 900 kg
 •     dostawa maksymalnie do 4 dni roboczych od zgłoszenie telefonicznego
 • dostawa – magazyn  Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu,  ul. Cegielniana 3

Zadanie nr 2

Wodorotlenek sodu r-r 30%  – 120,0 ton

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie zaktualizowanych scenariuszy narażenia
 • dostarczenie atestu PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
 • dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
 • do magazynu Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj.opolskie                                                       

Zadanie nr 3

Chlorek poliglinu   – PAX XL – 60F – 30,0 ton

         Al2O3                       14,2±0,6%

         Al.+3                          7,5±0,3%

         Chlorki (Cl-)            16,0±3%

         pH                            1,8±0,5

         Zasadowość              65,0±5%

         Gęstość w kg/m3     (20ºC) 1310±30

         Lepkość                   (20ºC) 20 mPas

         Stężenie                    30-40%

         Zawartość Si            ok.1%

         Fe+3                          0,2%

 

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie atestu  PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
 • dostawa na  koszt i ryzyko Wykonawcy
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka,
  woj. opolskie

Zadanie nr 4

Chlor ciekły  Cl2 –   2,5 tony

Wymagania techniczne i jakościowe:

 • jednorazowa dostawa w ilości 2,5 tony
 • z dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostarczenie zaktualizowanej karty charakterystyki
 • dostarczenie zaktualizowanych scenariuszy narażenia
 • dostarczenie atestu PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • w ciągu 5 dni od przyjętej informacji od Zamawiającego
 • dostawa na koszt i ryzyko Wykonawcy
 • do magazynu Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj.opolskie

Kody  CPV:

24542000-5    – Polimer kationowy

24311520-8    – Wodorotlenek sodu

24312123-2    – Chlorek poliglinu

24311900-6    – Chlor ciekły

II. Termin złożenia ofert  – 18.03.2022r. do godz. 1200

III. Otwarcie ofert –   18.03.2022r. o  godz. 1230

IV. Okres realizacji od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.

V. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Zobowiązali są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 i art. 109 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2) Zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.

3) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II niniejszej SWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

4) Zamawiający może wykluczyć z udziału w postępowaniu sektorowym również Wykonawców:

 1. z którymi rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
 2. z którym wiąże go umowa w sprawie realizacji zamówienia, lecz Wykonawca wykonuje zamówienie nienależycie, w szczególności nie dochowuje terminów
 3. który jest winny poważnego wykroczenia zawodowego, udowodnionego dowolnymi środkami przez Instytucję Zamawiającego.

VI. Formularze Specyfikacji Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

VII. Formularze można otrzymać pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy.

VIII. Kryterium oceny ofert:

Zadanie nr 1

Kryteria oceniania:  (maksymalna ilość punktów 100 = 100%)

80pkt(80%) – koszty odwodnienia 1Mg s.m. osadu przy spełnieniu warunków próby technicznej

ilość  polimeru A x cena netto 1kg

Ilość zdobytych punktów = 80x ( ilość polimeru A’ x cena netto 1kg polimeru A’)/( ilość polimeru A x cena netto 1kg polimeru A)

A – ilość polimeru uzyskana w próbie danego produktu w kg

A’- ilość polimeru uzyskana w próbie  produktu o najmniejszej wartości iloczynu  A x cena 1 kg danego  polimeru

 

20pkt(20%) – najlepszy wynik odwodnienia

Ilość zdobytych punktów = 20x ( wynik odwodnienia B%-13%)/( wynik odwodnienia C%-13%)

C- najwyższy stwierdzony w próbach wynik odwodnienia

B- najwyższy wynik odwodnienia w próbie dla konkretnego polimeru

 

Przy wyborze ofert dotyczących zadania nr 2, nr 3, nr 4, Zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA OFERTOWA – 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin

An =    ———- x 100 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty

IX. Miejsce złożenia ofert –  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu spółka z o.o., ul. Wolności 15,    49-300 Brzeg – Sekretariat od godz. 700 do 1500

X. Miejsce otwarcia ofert – Dział TU, ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg

XI. Termin związania z oferta – 30 dni

XII. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie

XIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XIV. Każda oferta na zadanie nr 1, nr 2 i nr 3 musi być zabezpieczona wadium w kwocie:

Zadanie nr 1 –    2 700,00 PLN

Zadanie nr 2 –    1 300,00  PLN

Zadanie nr 3 –      800,00 PLN

 

Zatwierdził:  Artur Stecuła – Prezes

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 18.03.2022r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.03.2022r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości Zadanie nr 1 - 2 700,00 PLN Zadanie nr 2 - 1 300,00 PLN Zadanie nr 3 – 800,00 PLN PLN.
 • Termin związania ofertą: 17/04/2022
 • Znak sprawy: TU-PN-04-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę