OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa chemii technologicznej

 

 

 

 

Brzeg, dnia 27.02.2018r.

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SPÓŁKA Z O.O.,

 1. WOLNOŚCI 15, 49-300 BRZEG

OGŁASZA PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

 

„Dostawa chemii technologicznej”

Nr postępowania : TU-PN-02-2018

 

 1. Przedmiotem postępowania jest sukcesywna dostawa chemii technologicznej;

Przedmiot zamówienia podzielono na (5) pięć zadań . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadania.

Zadanie nr 1

Polimer kationowy w postaci sypkiej   w ilości 11T – np. Zetag 8185, Acefloc 55702 lub inny, którego przydatność została potwierdzona w testach  technicznych przeprowadzonych w 2018 roku w trakcie odwadniania i zagęszczania  komunalnego osadu na urządzeniach linii  odwadniania  oczyszczalni ścieków w Brzegu  (poświadczone przeprowadzoną próbą w skali technicznej).

Oferent dostarczy kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.)

Ponadto każda partia polimeru winna być dostarczana wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które ma zawierać co najmniej informację o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej)  oraz informację o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta).

Za pozytywne należy uznać te wyniki dot. ilości zużytego polimeru /kg  s.m. osadu, które pozwoliły na uzyskanie wyniku min. 14% s.m. w osadzie odwodnionym oraz przy gęstości nadawy osadu zmieszanego do zagęszczania 1,5% nie większą wartość zawiesiny w odcieku niż 850 mg/l.

W celu spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji należy dostarczyć polimer do prób w ilości testowej 25kg  nie później niż 7 dni od ostatecznej daty składania ofert. Każdy oferent w trakcie trwania przetargu może przysłać do prób jeden wytypowany przez siebie produkt (możliwość przeprowadzenia na osadzie wcześniejszych testów laboratoryjnych).

Opis próby technicznej.

Próba przeprowadzona zostanie na urządzeniach linii odwadniania osadu brzeskiej oczyszczalni ścieków PWiK Brzeg sp. z o.o. Odwodnieniu poddany zostanie komunalny osad przefermentowany, zmieszany, odgazowany (min.24h). Roztwór polimeru w stacji zarobowej – 0,67% przy podawaniu osadu stacji do zarobu 6,47g/s (do obliczeń przyjęty zostanie współczynnik korygujący wynikający z różnic gęstości polimeru). Pod uwagę brane będą cztery  nastawy nadawy roztworu polimeru na wirówkę 90%, 85%, 80%, 75%.

Do obliczeń punktów w kategorii kosztów odwodnienia w ocenie ofert  przyjęta będzie najmniejsza ilość polimeru A kg w potrzebna do odwodnienia 1 Mg s.m.  i dająca wynik odwodnienia  min.14% s. m. w osadzie odwodnionym.

Do obliczenia punktów w kategorii najlepszy wynik odwodnienia brany będzie najlepszy wynik odwodnienia w całej próbie dotyczącej danego produktu.

 • dostawa partiami w ilości około 500 kg
 • dostawa – magazyn Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu,  Cegielniana 3

 

Zadanie nr 2

Wodorotlenek sodu r-r 30%  – 110 ton

 • atest  PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z  PN
 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej  telefonicznie przez Zamawiającego
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj. opolskie                                                                                                               ,

 

Zadanie nr 3

Chlorek poliglinu   – PAX XL – 60F – 20 ton

 

 • Al2O3                       14,2±0,6%
 • +3                          7,5±0,3%
 • Chlorki (Cl-)            16,0±3%
 • pH                            1,8±0,5
 • Zasadowość              65,0±5%
 • Gęstość w kg/m3     (20ºC) 1310±30
 • Lepkość                   (20ºC) 20 mPas
 • Stężenie                    30-40%
 • Zawartość Si            1%
 • Fe+3                          0,2%

 

 • atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • dostawa sukcesywna cysterną w ilości uzgodnionej telefonicznie przez Zamawiającego
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka , opolskie

 

Zadanie nr 4

                Chlor ciekły  Cl2 –   2,5 tony

 • atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • z dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości,
 • jednorazowa dostawa w ilości  2,5 tony
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj. opolskie

 

Zadanie nr 5

Tiosiarczan sodu pięciowodny  –  2 tony

 

 • z dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości oraz deklaracja zgodności z PN
 • jednorazowa dostawa w ilości  2 tony
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj. Opolskie

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5:

1.Dostawy będą realizowane  w terminie:  do 3 dni roboczych – dotyczy zadania nr 1do 5 dni roboczych

    dotyczy zadania –  nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

2.Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt  i ryzyko  Wykonawcy.

3.Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego przekazanych przez

niego: telefonicznie,  drogą elektroniczną lub faksem.

4.Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od

7:00 do 15:00.

5.Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby

Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

6.W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój

koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

Kody  CPV:

24542000-5    – Polimer kationowy

24311520-8    – Wodorotlenek sodu

24312123-2    – Chlorek poliglinu

24311900-6    – chlor ciekły

24313121-5    – tiosiarczan sodu pięciowodny

 

 1. Termin złożenia ofert  – 14.03.2017r. do godz. 1200
 2. Otwarcie ofert –   14.03.2017r.o  godz. 1230
 3. Okres realizacji od podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od 01.04.2018r. do 31.03.2019r.
 4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 • Spełniają warunki z art..22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych
 • Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ustawy prawo zamówień publicznych(za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d, oraz w przypadku, o którym mowa w art.24 ust.1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt 13 lit.d
 1. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl
 2. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można można odebrać w dziale TU                            ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg
 3. Formularze można odebrać osobiście, lub pocztą – na pisemną prośbę Wykonawcy

 

 

 1. Kryterium oceny ofert:

Zadanie nr 1

Kryteria oceniania:  (maksymalna ilość punktów 100 = 100%)

80pkt(80%) – koszty odwodnienia 1Mg s.m. osadu przy spełnieniu warunków próby technicznej

ilość  polimeru A x cena netto 1kg

Ilość zdobytych punktów = 80x ( ilość polimeru A’ x cena netto 1kg polimeru A’)/( ilość polimeru A x cena netto 1kg polimeru A)

A- ilość polimeru uzyskana w próbie danego produktu w kg

A’-   ilość polimeru uzyskana w próbie  produktu o najmniejszej wartości iloczynu  A x cena 1 kg danego  polimeru

 

20pkt(20%) – najlepszy wynik odwodnienia

Ilość zdobytych punktów = 20x ( wynik odwodnienia B%-14%)/( wynik odwodnienia C%-14%)

C- najwyższy stwierdzony w próbach wynik odwodnienia

B- najwyższy wynik odwodnienia w próbie dla konkretnego polimeru

 

Przy wyborze ofert dotyczących zadania nr 2, nr 3, nr 4, nr 5. Zamawiający będzie się kierował kryterium:

CENA OFERTOWA – 100 %

 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin

An =    ———- x 100 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty

 

 

 1. Miejsce złożenia ofert –  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu spółka z o.o.,ul. Wolności 15,     49-300 Brzeg –   Sekretariat od godz. 700 do 1500
 2. Miejsce otwarcia ofert Dział TU ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg
 3. Termin związania z oferta – 30 dni
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie
 5. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
 6. Każda oferta na zadanie nr 1, nr 2 i nr 3 musi być zabezpieczona wadium w kwocie:

Zadanie nr 1 –     3 700,00 PLN

Zadanie nr 2 –     3 000,00 PLN

Zadanie nr 3 –     1 200,00 PLN

 

Zatwierdził:

Prezes – Artur Stecuła

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 14/03/2018 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14/03/2018 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości zgodnie z siwz PLN.
 • Termin związania ofertą: 12.04.2018
 • Znak sprawy: TU-PN-02-2018

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę