OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa chemii technologicznej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o., ul. Wolności 15,          49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 4164051 wew.  221, faks 77 4163153.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

„Dostawa chemii technologicznej ”

Zadanie nr 1

 1. Polimer kationowy  w postaci sypkiej  do zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych – 16 ton
 • Acefloc 55702,  Zetag 8185,  Zetag8165 , Flopam FO 4490SSH, Acefloc 8702,  Acefloc 55702,  Optifloc 8398, Brenntamer 3275, Brenntamer K 385, Sedifloc 682 CHH lub inny, którego przydatność została potwierdzona w testach  technicznych przeprowadzonych w 2016 roku w trakcie odwadniania  komunalnego osadu na urządzeniach linii  odwadniania  oczyszczalni ścieków w Brzegu  (poświadczone przeprowadzoną próbą w skali technicznej).

     Za pozytywne należy uznać te wyniki dot. ilości zużytego polimeru  w kg / s.m. osadu, które  pozwoliły

     na uzyskanie wyniku min. 14% s.m. w osadzie odwodnionym. 

 • W celu spełnienia wymagań niniejszej specyfikacji należy dostarczyć polimer do prób w ilości testowej 20-25kg  nie później niż 5 dni roboczych od ostatecznej daty składania ofert. Każdy oferent w trakcie trwania przetargu może przysłać do prób jeden wytypowany przez siebie produkt ( istnieje możliwość przeprowadzenia na osadzie wcześniejszych testów laboratoryjnych).
 • ·  Oferent dostarczy kartę charakterystyki produktu zgodną z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie „REACH” (Dz.U.UE.L.06.396.1 ze zm.)

                   Ponadto każda partia polimeru dostarczana być winna wraz ze świadectwem jakości serii / dostawy, które

                   ma zawierać co najmniej informacje o zawartości produktu głównego (substancji aktywnej), oraz

                   informacje o dacie produkcji i symbolu serii (nr partii dostawcy lub producenta).

Opis próby technicznej.

Próba przeprowadzona zostanie na urządzeniach linii odwadniania osadu brzeskiej oczyszczalni ścieków PWiK Brzeg sp. z o.o. Odwodnieniu poddany zostanie komunalny osad przefermentowany, zmieszany, odgazowany (min.24h) Roztwór polimeru w stacji zarobowej – 0,5% przy teoretycznej gęstości polimeru 0,75g/cm3 (do obliczeń przyjęty zostanie współczynnik korygujący wynikający z rzeczywistej gęstości polimeru stwierdzonej w badaniu laboratoryjnym na miejscu). Pod uwagę brane będą trzy nastawy nadawy roztworu polimeru na wirówkę 70%, 60%, 65%.

Do obliczeń punktów w kategorii kosztów odwodnienia w ocenie ofert  przyjęta będzie najmniejsza ilość polimeru A w kg potrzebna do odwodnienia 1 Mg s.m.  i dająca wynik odwodnienia  min. 14% s. m. w osadzie odwodnionym.

Do obliczenia punktów w kategorii najlepszy wynik odwodnienia brany będzie najlepszy wynik odwodnienia w całej próbie dotyczącej danego produktu.

 • dostawa – magazyn  Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu,  ul. Cegielniana 3

 

Zadanie nr 2

2. Wodorotlenek sodu r-r  30% – 120 ton

 

 • atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości, 
 • sukcesywna dostawa jednorazowo cysterną w ilości ok. 17 ton
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka ,woj. opolskie

 

Zadanie nr 3

3. Chlorek poliglinu   – PAX XL – 60F – 30 ton

 

 • Al2O3                       14,2±0,6%
 • Al.+3                          7,5±0,3%
 • Chlorki (Cl)            16,0±3%
 • pH                            1,8±0,5
 • Zasadowość              65,0±5%
 • Gęstość w kg/m3     (20ºC) 1310±30
 • Lepkość                   (20ºC) 20 mPas
 • Stężenie                    30-40%
 • Zawartość Si            ok.1%
 • Fe+3                          0,2%

 

 • atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • z każdą dostawą ma być dostarczone świadectwo jakości, 
 • sukcesywna dostawa jednorazowo cysterną  w ilości około 10 ton
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka ,

    woj. opolskie

 

Zadanie nr 4

      4. Chlor ciekły  Cl2–   2,5 tony

 • atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • do  dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości, 
 • jednorazowa dostawa  w ilości  2,5 tony
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach,  49-332 Olszanka, woj. opolskie

 

Zadanie nr 5

      5. Tiosiarczan sodu pięciowodny  –  2 tony

 

 • atest PZH z przeznaczeniem do wody pitnej oraz deklaracja zgodności z PN
 • do  dostawy ma być dostarczone świadectwo jakości, 
 • jednorazowa dostawa  w ilości  2 tony
 • dostawa – magazyn Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach, 49-332 Olszanka, woj. opolskie

 

Kody  CPV:

24542000-5    – Polimer kationowy

24311520-8    – Wodorotlenek sodu

24312123-2    – Chlorek poliglinu

24311900-6    – chlor ciekły

24313121-5    – tiosiarczan sodu pięciowodny

 

 

Dodatkowe wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 4, 5:

 1. Dostawy będą realizowane  w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy wszystkich zadań).
 2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony na koszt  i ryzyko  Wykonawcy.
 3. Dostawy następować będą sukcesywnie na podstawie zamówień Zamawiającego przekazanych przez niego: telefonicznie,  drogą elektroniczną lub faksem.
 4. Dostawy przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 5. Obowiązek ubezpieczenia przedmiotu dostawy na czas transportu z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
 6. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wymienić na swój koszt i ryzyko materiały będące przedmiotem reklamacji na materiały wolne od wad w terminie 14 dni.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie:  od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2016r.  

Zakończenie: 31.03.2017r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWAQNIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 u.p.z. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)    aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)    aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10-11 Ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6)    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1:

1)    pkt 2), 3), 4), 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2)       pkt 5) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 oraz 10-11 Ustawy

Dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 1) lit. b) powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lub 2) powyżej – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione w terminach, jak dla dokumentów, o których mowa w pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt 2) (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) i pkt. 1 lit. b) (nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej IDW):

1)    posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)    posiadać wiedzę i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wykazali, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonuje), przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 dostawy  chemii technologicznej , przy czym koszt każdej dostawy winien wynosić nie mniej niż :

a) dla zadania nr 1 –   100  000,00zł  brutto

b) dla zadania nr 2 –    50  000,00zł  brutto

c) dla zadania nr 3 –    30  000,00zł  brutto

d) dla zadania nr 4 –      4  000,00zł  brutto

e) dla zadania nr 5 –      4  000,00zł  brutto

              Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednio:

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, określających, czy te dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.

Dowodami o których mowa powyżej są:

 • poświadczenie; z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

W przypadku, gdy dostawy, wskazane w wykazie dostaw, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych dostaw.

W razie konieczności, szczególnie gdy złożony wykaz lub dowody, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

3)    dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)    znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.4

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 1

 

Kryteria oceniania  maksymalna ilość punktów 100)

80pkt- koszty odwodnienia 1Mg osadu przy spełnieniu warunków próby technicznej

ilość  polimeru A x cena netto 1kg

Ilość zdobytych punktów = 80 x ( ilość polimeru A% x cena netto 1kg polimeru A)/( ilość polimeru A%  x cena netto 1kg polimeru A’)

A-        ilość polimeru uzyskana w próbie danego produktu w kg

        A’-   ilość polimeru uzyskana w próbie  produktu o najmniejszej wartości iloczynu:  „A x cena 1 kg danego

               polimeru”

20pkt – najlepszy wynik odwodnienia

Ilość zdobytych punktów = 20x ( wynik odwodnienia B%-14%)/( wynik odwodnienia C%-14%)

C- najwyższy stwierdzony we wszystkich  próbach wynik odwodnienia

B- najwyższy wynik odwodnienia w próbie dla konkretnego polimeru

Uwaga: na etapie składania ofert nie zachodzi konieczność  przedstawienia protokołu odbytej próby technicznej. Po przeprowadzonej próbie sporządzony zostanie w 2 egz. protokół – podpisany przez komisję składającą się z pracowników działu TO (oczyszczalni ścieków). Wyniki przeprowadzonych prób uwzględnione będą przy wyborze najkorzystniejszej dla Zamawiającego oferty. Protokoły prób dostarczone przez dział TO będą załącznikiem do dokumentacji z postępowania. Na wniosek strony u Technologa oczyszczalni  można otrzymać kopię protokołu próby dostarczonego do testów polimeru. 

 

Kryteria oceny ofert dotyczące zadania nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5

Wybór oferty w zakresie każdego z zadań od 2 do 5  zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

 

Cena oferty – 95% – cena brutto ( z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia , na którą powinny składać się wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę .

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najniższą ceną, której Zamawiający przyzna 95 pkt. Pozostałym ofertom Zamawiający przyzna punkty obliczone wg wzoru:

 

An=B/C*95 pkt

Gdzie:

An – ilość punktów przyznana ofercie n za cenę

B -najniższa cena oferowana w złożonych ważnych ofertach

C- cena badanej oferty

 

Termin wykonania zamówienia 5%

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta nie podlegająca odrzuceniu z najwyższą liczbą punktów , której Zamawiający przyzna 5 pkt

 Punktacja za termin wykonania zamówienia jest ustalona następująco:

 Gwarantowany termin dostawy 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia

 5 dni roboczych      oferta otrzyma  1 pkt

 4 dni robocze          oferta otrzyma  2 pkt

 3 dni robocze          oferta otrzyma  3 pkt

 2 dni  robocze         oferta otrzyma  4 pkt

 1 dzień  roboczy     oferta otrzyma  5 pkt

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Zakazuje się zmian treści umowy za wyjątkiem tych wskazanych w siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.brzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzegu, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016r.                   do godziny 12:00,    

miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń

w dniu 26.02.2016r.

 

Zatwierdził:

Z-ca Prezesa ds. Technicznych Krzysztof Tokarski

 

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Artykuły chemiczne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 14/03/2016 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14/03/2016 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 12/04/2016
 • Znak sprawy: TU-PN-01-16

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę