OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa 3 samochodów o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Brzeg, dnia 01.10.2018 r.

 

Znak postępowania: TU-PN-04-2018

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

 1. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4164051 wew. 129, 221,

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl.

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Dostawa 3 samochodów o dmc do 3,5 t dla potrzeb PWiK w Brzegu  sp. z o.o. ”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów:

1) Samochody osobowe typu Van – 2szt.

2) Samochód typu Furgon – 1szt

 

2.Termin złożenia ofert  — 12.10.2018 r. o godz. 12:00

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia — 12.10.2018 r. o godz. 12:30

 

4.Dostawa: do 15.11.2018

5.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  Spełniają warunki z art.22 ust. l ustawy prawo zamówień publicznych (zwanej dalej też

u.p.z.p), w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, O którym mowa w art. 24 ust.

I pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione

w  art. 24 ust. I pkt 13 lit. d).

2) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w siwz i przyjmują je bez zastrzeżeń.

 1. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl

 1. Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać w Dziale Utrzymania Ruchu i

Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

 1. Formularz można odebrać osobiście, lub pocztą— na pisemną prośbę Wykonawcy.
 2. Kryterium oceny ofert: 100 % – cena oferty.

 

 

 1. Miejsce złożenia ofert — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15,

49-300    Brzeg , sekretariat  od  godz. 7:00 – 15:00

I l.  Miejsce otwarcia ofert w Dziale Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31

 1. Termin związania ofertą – 30 dni.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

14 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził:   Artur Stecuła – Prezes

 

 

 • Wartość: poniżej 60 tys. euro
 • Branża: Motoryzacja
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 12/10/2018 do godz. 12:00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12/10/2018 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12:30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 10/11/2018
 • Znak sprawy: TU-PN-04-2018

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę