OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Budowę budynku socjalnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

o pow. 228, 80m2, kubatura 812,00m3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym – załącznik nr 7 do siwz

Dodatkowe wymagania precyzujące niżej wymienione punkty Projektu Budowlanego :
1. Ściany wykonać dwuwarstwowo
a. 1 warstwa bloczki ceramiczne 25 cm,
b. 2 warstwa – dwie warstwy po 15 cm współczynnik przenikania 0,26
2. Strop dwuwarstwowy (max. współczynnik przenikania 0,07)
a. na stropie TERRIVA i TERRIVA I bis
b. styropian z papą,
3. Przekazanie Terenu Budowy (do 7 dni od podpisania umowy i zgłoszenia do nadzoru).
4. Na ścianach tam gdzie ma być gładka pow. powinna być położona glazura podłoga, gres techniczny dot. punktu (7.4)
5. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.
6. Dopuszczalne zmiany zakresu robót za zgodą Zamawiającego. Zmiany nie mogą wpływać na wynagrodzenie wykonawcy.

Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

1. Zakres robót – obrys budynku wykonawca umożliwi zamawiającemu. podłączenia do sieci zewnętrznych
2. Wykonawca wykona obiekt „pod klucz” bez wyposażenia ruchomego.
3. Wykonawca ponosi wszelkie starania związane z uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie obiektu.
4. Wykonawca przedłoży Audyt Energetyczny budynku
5. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
6. Zamawiający umożliwi odpłatnie Wykonawcy korzystanie z mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Gwarancja jakości na wykonane zadanie minimum 24 miesiące

Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 roboty budowlane

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (zgodnie z pkt. XIII). W związku z powyższym Wymagany Termin wykonania zamówienia będzie zgodny z ofertą wybranego wykonawcy.
Maksymalny termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 30.11.2012r., nie może on być jednak krótszy niż 30.09.2012 r.

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ,
4)wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę sytuacji ekonomicznej i finansowej,

2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5.Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6.Oferta podlega odrzuceniu w sytuacjach:
1)jest niezgodna z Regulaminem obowiązującym u Zamawiającego.
2)wskazanych w art. 89 ust. 1 pkt. 2-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami
3)w przypadku określonym w pkt. XIII.4.

7.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
A.4)Pozostałe dokumenty wymienione w B,C,D,E

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszej specyfikacji.
B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
B.3) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek Urzędu Skarbowego
B.4) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu prac budowlanych
– załącznik nr 4

C.4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg wzoru – załącznik nr 5

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:

D.1) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

E.2) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.(B.1, B.3, B.4) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

F.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) do B.4) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia
F.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem \”za zgodność z oryginałem\”. Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
F.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty
F.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
F.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
F.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
– cena – 70 pkt
– termin wykonania – 30 pkt – nie wcześniej niż
30.09.2012r , i nie
później niż 30.11.2012r
Ogółem 100 pkt

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 11.04.03.2012 r.
do godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
49-300 Brzeg
Sekretariat

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.04.2012 r., o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
49-300 Brzeg – Świetlica

ZASTEPCA PREZESA
DS. INWESTYCYJNYCH
Artur Stecuła
________________________________
Zamawiający

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Budownictwo
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11/04/2012 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 10/05/2012
 • Znak sprawy: TU-PN-02-12

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę