OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
BEZWYKOPOWA RENOWACJA KANAŁU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W BRZEGU

Numer postępowania:  TU-PN-06-2023

I.     Przedmiot zamówienia:

Bezwykopowa renowacja kanału poprzez montaż rękawów CIPP termoutwardzalnych nasączonych żywicą epoksydową o sztywności 2 kN/m2 – utwardzany gorącą wodą – Kanał DN 770/800 mm  – 182 mb – Brzeg ul. Piastowska – odcinek ST.0 przez ST.1 do ST.2’ – długość 50 mb, odcinek ST.4 – ST.5 – 28 mb (skrzyżowanie z ul. Łokietka), odcinek ST.1’ – ST.2  do ST.3 – 104 mb (przy skrzyżowaniu z ul. Powstańców Śląskich) według Części III SWZ – mapa sytuacyjna.

II.    Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Hydrodynamiczne wyczyszczenie kanału DN 800 mm z wszystkich osadów miękkich wraz z przeprowadzeniem prac frezowych związanych z usunięciem twardych osadów i dużych korzeni – 182 mb.
 2. Inspekcja TV przed i po zamontowaniu rękawów naprawczych epoksydowych – 182 mb.
 3. Montaż rękawa epoksydowego na całej długości kanału DN 800/ 18 mm, moduł E= 2600 MPa , sztywność Sn = 2 kN/m2 – 182 mb.
 4. Otwarcie czynnych trójników za pomocą robota frezowego – około 12 szt..
 5. Montaż pakero kapeluszy DN 800 / 150 / 200 mm w miejscach uszkodzonych trójników –około 12 szt..
 6. Przepompowywanie ścieków na czas montażu i utwardzania rękawa.
 7. Remont studni w zakresie kinet i spoczników oraz całych ścian studni wraz z montażem nowych stopni złazowych powlekanych PVC – chemią budowlaną siarczanoodporną w klasie odporności XAS 3 – 3 szt..
 8. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac.

Zakres prac obejmuje:

 • Wizja lokalna, celem wykonania dokładnych pomiarów i przygotowania kanału do montażu rękawa długiego,
 • Wycięcie powrastanych korzeni z użyciem robota frezowego,
 • Montaż rękawa długiego, epoksydowego w kanale, przy zapewnieniu ciągłości przepływu ścieków na czas prowadzenia prac,
 • Otwarcie czynnych przyłączy robotem frezowym, pod kontrolą kamery,
 • Uszczelnienie kształtką packero – kapeluszową (paker o długości 0,4mb, stanowiący jedną całość z kapeluszem o długości 0,2-0,3 mb) bezpośrednich włączeń przykanalików do kanałów, w miejscach stwierdzonych ich uszkodzeń,
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, w tym a) inspekcja TV powykonawcza z zapisem na płytach DVD czynnej sieci kanalizacyjnej, po renowacji, b) protokół z prób szczelności , c) protokół z nasączania i wygrzewania rękawa, c) w przypadku anomalii – badanie próbek rękawa z danego odcinka.

Warunki szczegółowe:

 • Zastosować rękaw filcowy, szwowy – wzmocniony dodatkową folią PU, dwuwarstwowy, pokryty warstwą poliuretanu – PU, o grubości minimum 500 mikrometrów, przeznaczony do inwersji metodą słupa wodnego.
 • Rękaw nasączany na placu budowy 2- komponentową żywicą epoksydową (mieszanka żywicy i utwardzacza) przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów (min. różnica ciśnienia między bazą a utwardzaczem: 4 – 6 bary) – nasączanie rękawa w obecności przedstawicieli Zamawiającego wraz z kontrolą żywicy i utwardzacza epoksydowego przed impregnacją rękawa.
 • Wymagania stosowanych materiałów i technologii:
  • poświadczenie producenta o przeznaczeniu stosowanych materiałów do stosowania przy renowacji kanalizacji,
  • posiadania niezbędnego sprzętu – do montażu rękawa długiego na kanałach o średnicy DN 200 – 1 200.
  • technologia zgodna z normą PN-EN-11296-1:2011
  • potwierdzenie o braku toksyczności dla wód gruntowych,
  • moduł sprężystości dla stosowanej żywicy: 2400-2800 N/m2,
  • wytrzymałość na ściskanie powyżej 80 N/mm2,
  • minimalny czas żelowania żywicy w temp. 20 st. C – 6 godzin,
  • wymagane zastosowanie 2- komponentowych żywic bezskurczowych,
  • karta charakterystyki dla stosowanych żywic,
  • karta charakterystyki dla stosowanego materiału rękawa długiego.
 • Wymagane parametry rękawa, po utwardzeniu:
  • Kolor jednolity na całej długości,
  • Moduł sprężystości E = min. 2600 N/mm2,
  • Sztywność obwodowa – min. 2 kN/m2,
  • pełna szczelność rękawa i jednolita barwa, gładkość na całej powierzchni –niedopuszczalne fałdy.
 • Zmniejszenie średnicy naprawianego kanału nie może przekroczyć 5%.
 • Zastosowany materiał musi zachować ciągłość, bez połączeń pomiędzy studniami w obrębie jednej instalacji. Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji, w tym łączenia spiralnego ani pozostawienia na rękawie fałd podłużnych i poprzecznych.
 • Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni pomiędzy istniejącym przewodem a materiałem zastosowanym do renowacji (brak penetracji wód gruntowych w przestrzeni pomiędzy remontowaną rurą a stosowaną wykładziną).
 • Renowację kanału należy przeprowadzić z istniejących studzienek lub komór. Nie dopuszcza się wykonywania wykopów w innych miejscach. Jeżeli instalacja będzie wymagała prac związanych z rozbiórką górnej części studni, zamawiający wykona je na własny koszt, nie dopuszcza się wymiany studni (kinet) na nowe.
 • Instalacja rękawa w kanale metodą inwersji dynamicznej – słupa wodnego.
 • Utwardzanie rękawa z zastosowaniem gorącej wody (w dostosowaniu do lokalnych warunków, tj. możliwości występowania wysokiego poziomu wód gruntowych).
 • Wymagane nasączanie rękawa żywicą na placu budowy, bezpośrednio przed montażem rękawa do kanału. Nie dopuszcza się montażu rękawów epoksydowych nasączanych poza placem budowy ani ręcznego mieszania żywic.
 • Renowacja kanałów winna być wykonywana przez autoryzowanych Wykonawców. Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli zarówno procesów impregnacji jak i inwersji i utwardzania rękawa, bezpośrednio na placu budowy w czasie trwania prac przez Wykonawcę.
 • Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem weryfikacji zakresu prac (w tym celu należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem : 77/416 22 44 wew. 129  lub 507 – 046 – 772).
 • Wymagana gwarancja – minimum 5 lat.

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45453100-8 – roboty renowacyjne

45232400-6 – roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

III. Termin złożenia ofert: 17.07.2023r. do godziny 12:00.

IV. Termin otwarcia ofert: 17.07.2023r. o godzinie 12:30.

V. Termin realizacji zamówienia – 31.10.2023r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 Ustawy.
 2. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust.1 pkt 4. Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
 • 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał), tj.:
  • wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej: trzy instalacje DN od 600 do 800 mm powyżej 100 mb długości każda i referencje na montaż pakero kapeluszy co najmniej dwie instalacje po 20 sztuk, renowacji studni kanalizacyjnych ø800 – ø1200 metodą chemii budowlanej min. 3 zadania po 10 szt. na jednej instalacji. Posiadanie niezbędnego doświadczenia w montażu rękawa epoksydowego utwardzanego termicznie;
  • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słowie: jeden milion złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z załączonej polisy nie wynika, że została opłacona, należy załączyć dowód opłacenia polisy.
 • 2) polegają na zasobach innych podmiotów.
 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający będzie oceniał, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
  •  Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
  •  Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VII.       Formularze specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl.

VIII.      Kryteria oceny ofert: CENA OFERTOWA– 100%.

IX.       Termin związania ofertą: 30 dni.

X.        Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XI.        Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

XII.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

XIII.      Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV.      Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XV.      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVI.      Miejsce złożenia ofert sekretariat  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.,

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg  od godz. 7:00 – 15:00.

XVII.     Miejsce otwarcia ofert – Baza magazynowo- transportowa,  ul. Wyszyńskiego 31, 49-300 Brzeg.

 

Zatwierdził: Artur Stecuła – Prezes

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Roboty budowlane
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 17.07.2023 do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.07.2023 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 30 dni
 • Znak sprawy: TU-PN-06-2023

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę