ogłoszenie

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

1.         Położenie nieruchomości – woj. opolskie, Brzeg, ul. Rybacka 5

2.         Oznaczenie nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 317, arkusz mapy 6 o pow. 0,1310 ha, położona w Brzegu przy ul. Rybackiej, zapisana w księdze wieczystej Nr OP1B/00007392/5.

3.         Opis nieruchomości

Działka zabudowana nr 317 położona przy ul. Rybackiej, jest zabudowana budynkiem użytkowym w zabudowie wolnostojącej. Powierzchnia użytkowa budynku – 408,00 m2. Powierzchnia zabudowy budynku – 201,00 m2

Sąsiedztwo – nieuciążliwe; nieruchomość graniczy z nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi o funkcji mieszkalnej i użytkowej, działka położona jest bezpośrednio przy biegu rzeki Odry. Nieruchomość położona jest w znacznej odległości od centrum miasta. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków.

Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej od ul. Rybackiej, od strony drogi dojazdowej ogrodzenie z elementów stalowych na słupkach i podmurówce. Teren uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Kształt działki  regularny, teren równy, bez pofałdowań

Opis budynku:

Budynek użytkowy wieżowy, wolnostojący, sześciokondygnacyjny, podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową. W budynku znajdują się pomieszczenie użytkowe, pomieszczenia magazynowe, biurowe, socjalne i sanitarne. Powierzchnia użytkowa budynku – 408,00 m2.

4.         Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5.         Nabywca nieruchomości w akcie notarialnym kupna – sprzedaży nieruchomości przyjmie na siebie  zobowiązanie wyremontowania obiektu w ciągu 5 lat liczonych od daty zakupu nieruchomości pod rygorem obciążenia ustalonych umownie wynikających z aktu notarialnego kar umownych 

6.         Forma zbycia – pisemny przetarg nieograniczony

7.         Cena wywoławcza – 450 000,00 PLN

W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 10 oraz art. 43.ust.11 ustawy o vat  do ceny zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.

8.         Przetarg odbędzie się w dniu  10.05.2016 r. o godz. 1230 w siedzibie Sprzedającego – świetlica, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

9.         Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pełną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – ul. Rybacka” najpóźniej do godz.  1200 w dniu   10.05.2016 r. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg:

  • wniosą wadium w terminie i wysokości określonych w pkt. 10 ogłoszenia
  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu dołącza się do oferty
  • przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu pełnomocnictwa

10.      Wadium wynosi  12 000,00 PLN i jest wnoszone w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy PWiK w Brzegu Sp. z o.o. nr ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją „wadium – Przetarg ul. Rybacka” – dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu dołączyć  do oferty.

Uwagi:

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium przepada.

11.      Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres i NIP jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna lub nazwę i siedzibę, jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot, a także aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru ( dopuszcza się złożenie kopii – za potwierdzeniem z oryginałem)
  • datę złożenia oferty
  • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • przedmiot oferty
  • oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty
  • dowód wniesienia wadium

12.      Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Sprzedającego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty wieczysto – księgowe.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.

Wszyscy uczestnicy, którzy złożą oferty o wynikach przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kontakt w sprawie przetargu:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 

p. Jadwiga Warpas  tel.77 416 22 44 wew. 107 / kom. 507-046-700

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu

 

 

 ODWOŁANIE PRZETARGU