ogloszenie

Z uwagi na zmianę treści ogłoszenia – doprecyzowanie określenia budynków położonych w Brzegu przy ul. Rybackiej 2

termin składania ofert na zakup działki zostaje wydłużony do dnia

19.04.2022r.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

ul.Wolności 15, 49-300 Brzeg

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 1. Położenie nieruchomości – woj. opolskie, Brzeg, ul. Rybacka 2.
 2. Oznaczenie nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 197, arkusz mapy 5 o pow. 0,1733 ha, położona w Brzegu przy ul. Rybackiej 2, zapisana w księdze wieczystej Nr OP1B/00007392/5. Według klasyfikacji użytków gruntowych jest to inny teren zabudowany: Bi.
 3. Opis nieruchomości.

Nieruchomość położona przy ul. Rybackiej 2. Zabudowana budynkiem boksów garażowych, budynkiem użytkowym w zabudowie wolnostojącej – przepompownia wody oraz podziemny zbiornik wody – obiekty wyłączone z eksploatacji od roku 1985. Budynki sklasyfikowane jako inne budynki niemieszkalne. Jednym z nich jest nieczynny podziemny zbiornik wodny, konstrukcji murowanej, składający się z pięciu komór oddzielonych ściankami działowymi. Strop zbiornika sklepiony z otworami wentylacyjnymi Φ 700mm. Rok budowy 1880 rok.  Pojemność całkowita zbiornika wynosi 2.380m2. Drugi budynek stanowi nieczynną przepompownię o powierzchni zabudowy 91,5m2 i kubaturze 426,20m3. Fundamenty budynku są betonowe, ściany z cegły kratówki, stropodach z płyt kanałowych. W budynku z poziomu 0 schodzi się w dół schodami betonowymi jednobiegowymi. Budynek boksów garażowych jest wyłączony z eksploatacji . Obiekt wykonany z konstrukcji murowanej z dachem płaskim krytym papą, nieprzydany do dalszej eksploatacji. Dojście do obiektu od strony sąsiedniej działki. Teren jest nierówny, charakteryzuje się wzniesieniem, pod którym znajduje się wyżej omawiany zbiornik wodny.

 1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 2. Forma zbycia – pisemny przetarg nieograniczony.
 3. Cena wywoławcza – 225.000,00 zł /netto/ (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1, pkt. 10 ustawy o VAT).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 19.04.2022r. o godz. 1230 w siedzibie Sprzedającego – świetlica, ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg.
 2. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, które złożą pełną ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – ul. Rybacka II” najpóźniej do godz. 1200 w dniu 19.04.2022r. w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg:

 • wniosą wadium w terminie i wysokości określonych w pkt  9 ogłoszenia,
 • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu dołącza się do oferty,
 • przedstawiciele lub pełnomocnicy zamierzający uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu pełnomocnictwa.
 1. Wadium wynosi 5 000,00 zł  i jest wnoszone w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy PWiK w Brzegu Sp. z o.o. nr ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją „wadium – Przetarg ul. Rybacka II” – dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu dołączyć do oferty.

Uwagi:

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium przepada.

 1. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres i NIP/PESEL, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna lub nazwę, siedzibę i NIP jeżeli uczestnikiem jest osoba prawna lub inny podmiot, a także aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (dopuszcza się złożenie kopii – za potwierdzeniem z oryginałem)
  • datę złożenia oferty
  • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  • przedmiot oferty
  • oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty
  • dowód wniesienia wadium
 2. Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty ceny nieruchomości przed ustalonym przez Sprzedającego terminem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, opłaty wieczysto – księgowe i podatek od czynności cywilno – prawnych.

Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania uzasadnionej przyczyny.

Wszyscy uczestnicy, którzy złożą oferty o wynikach przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Kontakt w sprawie przetargu: tel. 77/416-22-44

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

 

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu