wykrzyknik

W związku z powyższym od dnia 16.03.2020 r. do odwołania wprowadza się całkowity zakaz wstępu swoich Klientów i Kontrahentów do siedziby spółki.
W związku z wprowadzonymi ograniczeniami – wszelkie sprawy prosimy starać się załatwiać drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 416 22 44, 77 416 40 51
2. mailową na adres sekretariat@pwik.brzeg.pl
W przypadku konieczności złożenia pisma:
• drogą pocztową na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka  z o.o.
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg
• bezpośrednio w siedzibie Spółki, poprzez wrzucenie pisma/dokumentacji do pojemnika oznaczonego napisem „SKRZYNKA KORESPONDENCYJNA” umieszczonego w przedsionku wejścia głównego do siedziby Spółki (brak możliwości bezpośredniego otrzymania potwierdzenia, na wniosek zamieszczony na piśmie możliwość otrzymania go na wskazany w piśmie adres email).
Dla bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników nie będą dokonywane odczyty wodomierzy bezpośrednio przez inkasentów. Zawiesza się także prace związane z wymianą i montażem wodomierzy. Powyższe nie dotyczy wodomierzy wyposażonych w zdalny odczyt a także zlokalizowanych w studzienkach wodomierzowych i pomieszczeniach technicznych z wolnym dostępem. Odczyty, w miarę możliwości  w terminach wynikających z poprzednich okresów rozliczeniowych można podawać  na adres email bok@pwik.brzeg.pl lub telefonicznie lub sms pod nr. 507 046 792. W przypadku braku odczytów faktury wystawiane będą na podstawie średniego zużycia z poprzedzających 3 miesięcy.
Faktury będą dostarczone do skrzynek pocztowych, a w przypadku ich braku wysłane pocztą tradycyjną.