dsc_0373_mal

 

 

1 września 2016 r. w Warszawie nastąpiło podpisanie porozumienia dla III fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. PWiK uzyskuje unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 85%.

Z unijną pomocą wybudowali ponad 260 km kanalizacji w gminach otaczających Brzeg, rozbudowali oczyszczalnię o blok gospodarki osadowej i biogazem dzięki, czemu sami pozyskują energię na ogrzewanie i zasilanie obiektu, zautomatyzowali i unowocześnili zasilającą miasto stację uzdatniania wody w Gierszowicach, wyremontowali 8 km brzeskich kanałów a także zapewnili dostawę wody i odbiór ścieków dla przyszłościowej brzeskiej strefy przemysłowej na terenie Zielonki. Okazuje się, że lokalna spółka wodociągowa na tym nie poprzestaje. Potrzeby w zakresie gospodarki wodno-ściekowej istnieją a upływający czas generuje wciąż nowe. Z jednej strony rodzą się nowe szanse na rozwój i rozbudowę z drugiej – rozległy majątek przedsiębiorstwa zużywa się i wymaga remontów i modernizacji. W rozpoczynającym się właśnie Projekcie PWiK skupia się właśnie na tym ostatnim. W Brzegu wciąż funkcjonują stare poniemieckie kanały, które ponad wiekowa eksploatacja mocno nadwyrężyła. Korzystając ze zdobyczy technicznych można je naprawić nie ingerując w nawierzchnię i nie wykonując głębokich na ponad 3 m wykopów. Wystarczy w kanale umieścić rękaw epoksydowy po czym utwardzić go a przejmie całość obciążeń otaczającego poprzednika zapewniając stuprocentową szczelność. Przylgnie do ścianek rury tak, że strata na średnicy będzie minimalna. W tan sposób naprawione zostanie prawie 2 km kanałów w ul. Wyszyńskiego, Wolności, Makarskiego oraz Żeromskiego. Jak wiadomo majątek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji to nie tylko wodociągi i kanalizacja ale i stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków. Tu także konieczne jest przeprowadzenie czynności naprawczo-modernizacyjnych. Na stacji przewidziana jest termomodernizacja budynków obiektowych i zbiornika wody czystej oraz dostawa agregatu prądotwórczego. Montaż izolacji termicznej poprawi bilans energetyczny budynku zmniejszając straty ciepła, co pozytywnie wpłynie na ekonomikę produkcji wody. Nowy agregat prądotwórczy używany będzie w momencie odcięcia dostawy prądu przez zakład energetyczny. Pompy pompujące wodę do miasta zasilane są energią z sieci stąd obiekt musi mieć sprawne i szybko uruchamialne zasilanie awaryjne (obecne ma już „swoje lata”). Na oczyszczalni dostawiona zostanie nowa pompa do osadu oraz większy agregat prądotwórczy produkujący energię w wyniku spalania biogazu. Ten ostatni pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie wyprodukowanego w wyniku fermentacji osadów biopaliwa. Dotychczasowe doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć unijnych pozwala przypuszczać, że rozstrzygnięcia przetargowe wykażą ceny niższe od zakładanych, co przełoży się na tzw. „oszczędności” –  nadwyżkę przyznanej kwoty dofinansowania będzie można wykorzystać na rozszerzenie zakresu Projektu, jak to było w latach poprzednich. Niezależnie od tego PWiK planuje już kolejną fazę „Oczyszczania ścieków w Brzegu” i ma być to znów spore zadanie, w którym czynnie zaangażowane będą okoliczne gminy. W wyniku obserwowanego w ostatnich latach rozwoju zabudowy mieszkaniowej na terenach podmiejskich konieczne jest doposażenie ich w infrastrukturę wod-kan.

Realizowany obecnie przez Spółkę, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Projekt „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III” jest najmniejszym z dotychczasowych przedsięwzięć dofinansowywanych z Funduszu Spójności. Jego wartość to ponad 4,2 mln. zł w tym unijna dotacja to około 3,6 mln zł. Jednostką wdrażającą obsługującą Program jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W siedzibie Narodowego Funduszu, 1 września Prezes PWiK Artur Stecuła oraz Z-ca Prezesa Krzysztof Tokarski, w uroczystej atmosferze, podpisali umowę o dofinansowaniu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentował Prezes Zarządu – Kazimierz Kujda.

 

Zrealizowane przez PWiK Projekty współfinansowane ze środków Funduszu Spójności:

Oczyszczanie ścieków w Brzegu – wartość: 120 mln zł (w tym dofinansowanie 72 mln.); zakres: budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Lubsza, Oława, Olszanka, Skarbimierz, Lewin Brzeski (256 km), rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzegu o urządzenia gospodarki osadowej i biogazem, modernizacja stacji uzdatniania wody w Gierszowicach

Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II – wartość: 20 mln. zł (w tym dofinansowanie 12 mln. zł); zakres: renowacja 8 km kanalizacji na terenie miasta, budowa kanału ze strefy gospodarczej w Skarbimierzu (ok. 8 km), budowa wodociągu w ul. Małujowickiej (ok. 1 km), doposażenie oczyszczalni o wiatę nad magazynem osadów i nowe urządzenie do zagęszczania osadu, zautomatyzowanie procesów na stacji uzdatniania wody, dozbrojenie w infrastrukturę kanalizacyjną osiedla w m. Kościerzyce, wymiana wodociągu w ul. Fabrycznej, dozbrojenie w infrastrukturę wod-kan os. Tivoli w Brzegu, Os. Mossora oraz ul Strzeleckiej, zwiększenie funkcjonalności systemu monitorowania i sterowania przepompowniami ścieków.